ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก City University of New York

      ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ และคณาจารย์ ได้ต้อนรับ Dr.Ayman EI-Mohandes ซึ่งเป็น คณบดี ของ Graduate School of Public Health and Health Policy, the City University of New York ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2562 การเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ Dr.Ayman EI-Mohandes ได้หารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต และได้เชิญบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ที่จะจัดขึ้น ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนเมษายน 2563 ด้วย

ภาพ/ข่าว โดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์

 

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหาร บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร, รศ.ดร.พรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมทั้งประธานหลักสูตรฯ และคณาจารย์ ได้ต้อนรับทีมผู้บริหาร บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่มาเข้าพบเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับบริษัท การเข้ารับฝึกงาน และงานสหกิจศึกษา รวมถึงการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานของบริษัทอันที่จะป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพ็ชร์ อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์

ภาพ/ข่าว โดย : ขวัญหทัย  สินเธาว์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร, รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา, ดร.รัฐพล ไกรกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จฯ พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร
ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์

 

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธี “วันไหว้ครูแพทย์แผนไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร, รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และบุคลากรจากคณะฯและศูนย์การศึกษาแพทย์แผนไทย ร่วมงานทำบุญตักบาตร เนื่องใน “วันไหว้ครูแพทย์แผนไทย” โดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีฯ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญยิ่ง อันประกอบด้วย พิธีบูชาบรมครูปู่ชีวกโกมารภัจจ์ และพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย, การรับโอวาทจากครู ,การกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณของแพทย์แผนไทย และพิธีมอบพานไหว้ครูฯ ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว/ภาพโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดี คนที่ 9 “รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์”

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 และ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ โดยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้โดยมีคณาจารย์, บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น

และในโอกาสดังกล่าว คณาจารย์,บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ก็ยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ โอกาสได้รับคัดเลือกเป็น "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ" โดยประกาศที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ณ วันที่ 20 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา

รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ, ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะทันตแพทยศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ ในนามผู้แทนคณบดี ผู้บริหารและบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 40 ปี ณ สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            On Wednesday 15 May 2019, Assoc.Prof.Dr. Wongsa Laohasiriwong, Vice Dean for International Affairs PH KKU, congratulates Faculty of Dentistry on the 40th Establishment Anniversary at Faculty of Dentistry KKU. 

ข่าวโดย : น.ส.ขวัญหทัย สินเธาว์