ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิด Grand Opening Brainpower Thailand 2022

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิด Grand Opening Brainpower Thailand 2022 "บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคต" พร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในหัวข้อ การสร้าง Brainpower Thailand สู่การสร้าง Frontier Research Technology และ SHA เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากฐานรากสู่เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต  พร้อมนี้ได้ถ่ายภาพร่วมกับคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารกระทรวง อว. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ณ หอศิลปวัฒนธรรม มข.

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2563 - 2564

วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ครั้งที่ 10 และ 11, ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร พร้อมนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2563-2564 โดยได้รับเกียรติจาก

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัล

ผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีดังนี้

 

>ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2563

- ประเภทบริหาร -

ดร.นพ.ชาตรี เจริญขีวะกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชติ (สปสช.)

 

>ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2564

- ประเภทวิชาการและวิจัย -

ผศ.ดร.นิรันตร์ อินทรัตน์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- ประเภทบูรณาการ -

นายแพทย์สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นทั้ง 3 ท่าน เป็นอย่างยิ่ง

 

 
 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

 

แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 28 ปี

วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมกับ ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 28 ปี ณ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ชั้น 2 อาคารพิมล กลกิจ

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 58 ปี

วันที่จันทร์  28 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย พิมหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณวิทยาศาสตร์ ครบรอง 58 ปี ณ สวนแห่งการเรียนรู้ ข้างอาคารวิทยาศาสตร์ 05

 

        

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

การประชุมแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันอาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมตักศิลา ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ และรูปแบบออนไลน์ Zoom meeting ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตอบรับมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นแกนนำมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้เสนอชื่อ ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยรับผิดชอบการดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ( Committee for Thai University Network for Health Promotion Network ) ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ASEAN University Network-AUN) ในการเป็นผู้ดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายฯ ดังกล่าว คณะฯ จึงได้จัดการประชุมแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ขึ้น เพื่อหารือและดำเนินการส่งเสริมสุขภาพโดยบูรณาการวิชาการ ให้แก่นักศึกษา และประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยให้มีสุขภาวะที่ดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประชุม นำโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจาก คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,       คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น และ จ.อุบลราชธานี

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร /  นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

พิธีเปิด KKU Production House

วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด KKU Production House และชมการสาธิตการใช้งานระบบของ Production House อาทิ Self-Service Studio, Mini studio, และ Main Studio ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 7 อาคารศูนย์สารสนเทศ ซึ่งศูนย์นวัตกรรมฯ เป็นหน่วยงานที่ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และมีอุปกรณ์ผลิตสื่อครบครันและมีทีมงานคุณภาพที่พร้อมสนับสนุนคณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์ 

หมวดหมู่รอง