ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทศาสตร์

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ส.นพ.ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล ในการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คนที่ 6

ณ ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์  เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น     

          

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

สำนักบริการวิชาการ มข. เข้าหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี เปิดห้องทำงานต้อนรับ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และ รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ในการหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันด้านการบริการวิชาการสู่สังคมในรูปแบบการสร้างประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อการขับเคลื่อนการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องคณบดี ชั้น 2 อาคารอรุณจิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์

อีกทั้ง คณบดีได้แสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ในการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 อีกด้วย

  

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์ / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร เข้าแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วงศา เล้าหศิริวงศ์

วัน พุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น นำโดย ดร.เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ ผู้อำนวยการ คณาจารย์และบุคลากร เข้าแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องในโอกาสการได้รับการโปรดเกล้าฯ ตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์”  ณ อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์ / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารของวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 14 ปีแห่งการก่อตั้ง

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 11.09 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ, ดร.สุรชัย พิมหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, และ น.ส. จิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เข้าแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารของวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 14 ปีแห่งการก่อตั้ง

 

        

ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. / โพสต์โดย : LP Kwanhathai Lookpong

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงการเริ่มการก่อสร้าง "อาคารศูนย์บริการการแพทย์เฉพาะทางชั้นเลิศ”

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.29 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ, และ น.ส.จิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงการเริ่มการก่อสร้าง "อาคารศูนย์บริการการแพทย์เฉพาะทางชั้นเลิศ" และในการนี้มี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ มณฑลพิธีพื้นที่ราชพัสดุ ใกล้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพกิจกรรม

ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. / โพสต์โดย : LP Kwanhathai Lookpong

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ “เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า แบบสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด และวิชาเอกการจัดการ ผู้ประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม”

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนาวรัตน์ มณีนิล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ พร้อมบุคลากรงานวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (แบบรายวิชา) หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ศึกษาเรียนรู้ล่วงหน้า เพื่อที่จะได้ทราบทิศทางที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนเอง ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี    

ภาพกิจกรรม

ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. / โพสต์โดย : LP Kwanhathai Lookpong