ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ GMS ณ สปป. ลาว

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 11th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2562 โดย รศ. ดร. วงศา เล้าหาศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมผู้บริหารเครือข่ายวิชาการสถาบันสาธารณสุขลุ่มน้ำโขง และเข้าร่วมแลกเปลี่ยนบนเวทีวิชาการ พร้อมทั้งคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ

นอกจากนี้ในพิธีปิดการประชุม รศ. ดร. วงศา เล้าหาศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขึ้นกล่าวบนเวทีในฐานะที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปี 2563 ซึ่งจะร่วมกับสถาบันสาธารณสุขในประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยจัดประชุมผู้บริหาร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจัดประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในพิธีปิดประชุมด้วย

   
   

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพ "สมเด็จย่า"

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์, ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร พร้อมผู้ช่วยคณบดี และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพ "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" หรือ "สมเด็จย่า" ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

"สมเด็จย่า" พระผู้เป็นเสมือนต้นแบบของคุณความงามดี ทรงเป็นดั่งแม่ของคนไทยทั้งแผ่นดิน ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง โดยในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ยังถือเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อตระหนักในภารกิจของวิชาชีพพยาบาล ว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญและมีคุณค่าแก่สังคม

รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ
ภาพโดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ OKRs กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย คณบดี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารทุกท่าน ไปร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ Objective & Key Results (OKRs) ประจำปีงบประมาณ 2563 (7 ตัวชี้วัด) ระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รศ.ดร.วงศาเล้าหศิริวงศ์ คณบดี และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ในขณะนั้น) ณ ห้องกาลพฤกษ์ 7 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ/ข่าว : ขวัญหทัย  สินเธาว์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก City University of New York

      ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ และคณาจารย์ ได้ต้อนรับ Dr.Ayman EI-Mohandes ซึ่งเป็น คณบดี ของ Graduate School of Public Health and Health Policy, the City University of New York ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2562 การเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ Dr.Ayman EI-Mohandes ได้หารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต และได้เชิญบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ที่จะจัดขึ้น ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนเมษายน 2563 ด้วย

ภาพ/ข่าว โดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์

 

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหาร บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร, รศ.ดร.พรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมทั้งประธานหลักสูตรฯ และคณาจารย์ ได้ต้อนรับทีมผู้บริหาร บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่มาเข้าพบเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับบริษัท การเข้ารับฝึกงาน และงานสหกิจศึกษา รวมถึงการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานของบริษัทอันที่จะป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพ็ชร์ อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์

ภาพ/ข่าว โดย : ขวัญหทัย  สินเธาว์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร, รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา, ดร.รัฐพล ไกรกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จฯ พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร
ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์

 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ