ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

แสดงความยินดีวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ.นิคม ถนอมเสียง รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ, ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, และ ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เข้าแสดงความยินดีกับท่าน รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) รวมถึงคณาจารย์ บุคลากร MBA เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 28 ปี อีกทั้งยังได้รับมอบของที่ระลึกจากคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้      

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์ / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์พบผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์

บ่ายวันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.นิคม ถนอมเสียง รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ และ   รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สมเกียรติ           ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ท่านที่ 12 ที่ให้เกียรติมามอบหนังสือ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยตัวท่านเอง

อนึ่ง คณะฯ ใคร่ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ด้านการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ แก่นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงด้านอื่นๆ อย่างดียิ่งโดยเสมอมา

  

       

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์ / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

พิธีไหว้ครูแบบ New Normal

วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  ร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 ในการนี้มี ท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารคณะต่างๆ เป็นผู้แทนคณาจารย์ เพื่อจัดทำสื่อวิดิทัศน์ ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์ / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทศาสตร์

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ส.นพ.ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล ในการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คนที่ 6

ณ ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์  เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น     

          

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

สำนักบริการวิชาการ มข. เข้าหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี เปิดห้องทำงานต้อนรับ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และ รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ในการหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันด้านการบริการวิชาการสู่สังคมในรูปแบบการสร้างประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อการขับเคลื่อนการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องคณบดี ชั้น 2 อาคารอรุณจิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์

อีกทั้ง คณบดีได้แสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ในการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 อีกด้วย

  

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์ / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร เข้าแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วงศา เล้าหศิริวงศ์

วัน พุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น นำโดย ดร.เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ ผู้อำนวยการ คณาจารย์และบุคลากร เข้าแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องในโอกาสการได้รับการโปรดเกล้าฯ ตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์”  ณ อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์ / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร