ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและเสวนาร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 และศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

      วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) และสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ” และช่วงบ่ายได้ร่วมเสวนาในประเด็น “การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น” ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 และศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ณ ห้องประชุม 109 วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      โครงการอบรมในครั้งนี้ จัดโดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีจุดประสงค์ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ณ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 280 คน

ถ่ายภาพ : อัญญา, รายงานข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เยือนประเทศเมียนมาร์ หารือการพัฒนาด้านการศึกษาแก่บุคลากรชาวเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2561

      ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี และคณะผู้เดินทาง ซึ่งประกอบไปด้วย นายสุรพล เพชรวรา ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์, นางจารุวรรณ์ ไตรรัตนศิริชัย, ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ, และ นางสาวจิดาภา พลางวัน หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ เข้าพบเอกอัคราชทูตประเทศสหภาพเมียนมาร์ เพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ จำนวนนักศึกษาพม่าที่เข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย และการสนับสนุนทางการศึกษาจากหน่วยงานต่างประเทศที่ให้ชาวพม่าเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย ข้อมูลดังกล่าวจะนำไปใช้ในการวางแผนให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุคลากรของเมียนมาร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถานทูตไทยในประเทศเมียนมาร์ต่อไป

       นอกจากการเดินทางเข้าพบเอกอัคราชทูตไทย ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์แล้ว คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้เดินทางเข้าพบผู้นำสถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรต่างๆ ของประเทศเมียนมาร์ อาธิเช่น University of Public Health, Chin Dwin College, University of Medicine1 Yangon, Shan Ethnic Health Organization และ University of Medicine Mandalay เพื่อให้ข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการร่วมกันพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของประเทศเมียนมาร์ด้วย

รายงานข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมตักศิลา อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล โดยนโยบายผู้บริหารในการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์และบุคลากร เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาคณะฯ สู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน รวมถึงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและนโยบายการบริหารงานงานในอนาคต

ทั้งนี้ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี ได้กล่าวเสวนาในเรื่องภาพรวมของการบริหารงานคณะฯ อาทิ เช่น ด้านประกันคุณภาพ ด้านวิชาการ ด้านการต่างประเทศ ด้านกฎหมาย พ.ร.บ. ระเบียบและประกาศต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและบังคับใช้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ นายอณัชปกรณ์ สาระรัตน์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยนหารือประเด็นด้านด้านการปรับโครงสร้างกองบริหารงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งจะได้มีหนังสือประกาศใช้อย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ต่อไป

รายงานข่าวโดย : น.ส.ขวัญหทัย สินเธาว์  และ นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร ถ่ายภาพ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ให้การต้อนรับผู้แทนจาก SEAMEO TROPMED

วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้ต้อนรับผู้แทนจาก เครือข่ายภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุข (SEAMEO Regional Tropical Medicine and Public Health Network : TROPMED) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ Dr. Sandra B. Tempongko, Team Leader and Deputy Coordinator, Dr. Ophelia M. Memdoza, Consultant, Network และ Ms. Mildred Publico, Research Associate ซึ่งผู้แทนจาก SEAMEO TROPMED ได้สัมภาษณ์คณบดี รองคณบดี และบุคคลการสายผู้สอนได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์, อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ และนักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาตรี อย่างละ 1 คน ในประเด็นการติดตามผลการดำเนินงานคณะภายใต้กรอบความร่วมมือของการเป็นสมาชิก โครงการมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (Thailand One Health University Network : THOHUN) สอบถามความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากที่คณะฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ แนวทางที่จะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประเมินสภาพปัญหาสุขภาพในพื้นที่ก่อนการดำเนินงาน รวมถึงสอบถามความคิดเห็นด้านกิจกรรมที่จะเสริมสร้างความเข้มเข็งให้กับเครือข่ายต่อไปในอนาคต 

รายงานข่าวโดย : น.ส.ขวัญหทัย สินเธาว์

 

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับคณาจารย์จากประเทศนิวซีแลนด์ หารือความร่วมมือทางวิชาการฯ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ Assoc. Prof. John F Smith ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ได้ต้อนรับคณาจารย์จาก Victoria University of Wellington และ Auckland University ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งประกอบไปด้วย  Prof. Ngaire Kerse – Head of School of Population Health, Assoc. Prof. Jude McCool - Programme Director for the Master of Health Leadership, Mrs. Karen Ann Dorrian  - Senior International Manager  และ Mr. Jeff Howe - Director, International Business Development

ซึ่งได้เดินทางมาพบและหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งเป็นการหารือต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำทางสุขภาพ (Health Leadership) และด้านสารสนเทศศาสตร์สุขภาพ (Health Informatics) รวมถึงหารือหลักสูตรการอบรมที่ทาง Victoria University of Wellington และ Auckland University จะสามารถร่วมมือทางวิชาการกับคณะแพทยศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อที่จะเสนอพิจารณาหลักสูตรดังกล่าวนี้ให้กับประเทศเพื่อนบ้าน และมีการพัฒนาความร่วมมือที่เข้มแข็งต่อไป

 

รายงานข่าวโดย : น.ส.ขวัญหทัย สินเธาว์

 

ต้อนรับอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเทศ สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 Dr. Vanphanom Sychareun คณบดีคณะหลังมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าหารือทางวิชาการกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ของหลักสูตรวิทยาการระบาด และหลักสูตรโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ เข้าหารือการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์