ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์แสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ 55 ปี

เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร, รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, ผศ.ดรชนัญญา จิระพรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ, ดร.รัฐพล ไกรกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, และ น.ส.จิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริหารงาน เข้าร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี ณ อาคาร AG01

พร้อมนี้ รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ก็ได้มอบของที่ระลึกเป็นกระเช้าข้าวกล้องสามสีและไข่ไก่สดให้อีกด้วย

ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเชิญจาก MHAA ประเทศเมียนมาร์ เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ

เมื่อวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เดินทางไปยังประเทศพม่า ด้วยรับเชิญจาก Myanmar Health Assistant Association:  MHAA ประเทศเมียนมาร์ เพื่อหารือProject Management Module ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสของ Myanmar Health Assistant Association และก็ได้มีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ

วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ หรือ Special Medical Center : SMC โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ภายใต้การบริหารของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ์ (อาคาร สว.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ/ข่าว : ขวัญหทัย สินเธาว์

 

ต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Muhammadiyah Surakarta

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 Miss Mitoriana Porusia เจ้าหน้าที่ฝ่ายการต่างประเทศ จาก University of Muhammadiyah Surakarta ประเทศอินโดนิเซีย ได้เข้าพบคารวะ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงได้หารือความร่วมมือทางวิชาการในคราวเดียวกัน 

ภาพข่ายโดย : ผุสดี  ไกยวงษ์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับอาคันตุกะจากสหรัฐอเมริกา

วันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ และ อาจารย์แอนโทนี คัสเธอร์ ได้ต้อนรับอาคันตุกะ Mr. Evan Wilson from จาก Clark University, Massachusetts, USA
โดย Dr. David Strekfuss ผู้อำนวยการสำนักงาน CIEE ขอนแก่น ได้นำอาคันตุกะเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ในโครงการ The Council on International Educational Exchange (CIEE) รายวิชาสาธารณสุขชุมชน หรือ Community Public Health (CPH)

ภาพ/ข่าว : ขวัญหทัย สินเธาว์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ GMS ณ สปป. ลาว

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 11th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2562 โดย รศ. ดร. วงศา เล้าหาศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมผู้บริหารเครือข่ายวิชาการสถาบันสาธารณสุขลุ่มน้ำโขง และเข้าร่วมแลกเปลี่ยนบนเวทีวิชาการ พร้อมทั้งคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ

นอกจากนี้ในพิธีปิดการประชุม รศ. ดร. วงศา เล้าหาศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขึ้นกล่าวบนเวทีในฐานะที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปี 2563 ซึ่งจะร่วมกับสถาบันสาธารณสุขในประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยจัดประชุมผู้บริหาร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจัดประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในพิธีปิดประชุมด้วย

   
   

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์