ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ สถานการณ์ทั่วไปของประเทศจีน

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์ทั่วไปของประเทศจีน” ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายโดย Mr. Hu Jianhua รองผู้อำนวยการ Party School of CPC Guangxi Zhuang Autonomous Region Committee / Guangxi Administration Institute ประเทศสาธารณรัฐประชนจีน

ขาวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ลงนาม MOU กับ University of Community Health, Magway, Myanmar

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ  University of Community Health, Magway ประเทศเมียนมาร์  โดยมี Professor Dr. Htin Zaw Soe ผู้อำนวยการของ University of Community Health, Magway เป็นผู้ลงนาม และมี รศ. ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นพยาน ณ ห้องประชุมของ Clinical Research Centre โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร โดยการลงนามความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย รวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และการฝึกอบรมด้านต่างๆ ร่วมกันของทั้งสองสถาบัน

รายงานข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับ อาคันตุกะ จาก Health Polytechnic of Ministry of Health

เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ Prof. Frank Peter Schelp อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ต้อนรับอาคันตุกะ Health Polytechnic of Ministry of Health จากเมือง Yogyakarta ประเทศ อินโดนิเซีย จำนวน 11 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถาบัน รองผู้อำนวยการ หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ ซึ่งการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้ เป็นการเข้าพบผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อหารือความร่วมมือในอนาคต วิทยาลัยดังกล่าวได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสาธารณสุขศาสตร์เมื่อเดือนเมษายน 2559 และได้มีกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน ในครั้งนี้ได้เดินทางมาหารือการจัดกิจกรรมฝึกอบรม และการสานความร่วมมือด้านโภชนาการ และได้มีการลงนามใน MOA ร่วมกันของทั้งสองสถาบัน   

 รายงานข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2560 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 มีงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 39 ปี และ เวลา 9.00 น. ในวันเดียวกันนั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ก็ได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพชร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งต่อไป

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : น.ส.ขวัญหทัย สินเธาว์ 

 

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมประชุมวิชาการในฐานะเครือข่าย GMS ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมผู้บริหาร ประธานหลักสูตรฯ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการในฐานะเครือข่าย GMS ใน The 9th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries - Adopting Healthy Lifestyle : Combating NCDs

พร้อมทั้งนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบ Oral และ Poster อีกทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ โรงแรม Novotel Yangon Max กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : น.ส.ขวัญหทัย สินเธาว์ 

 

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ณ ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 (แรม 10 ค่ำ เดือน 12) เวลา 8.09 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ณ มณฑลพิธีเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานประกอบพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจำนวนมาก

ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เป็นสถานที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้จัดพิธีบวงสรวงเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยกิจกรรมในช่วงค่ำนั้น จะมีกิจกรรมการแสดงมหรสพสมโภช เจ้าพ่อมอดินแดง จากคณะหมอลำรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ และคณะลิเกวัชรินทร์ก้องฟ้าเมืองย่าโม อีกด้วย

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : ขวัญหทัย สินเธาว์,เอกฤทธิ์ ปทุมพร