ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา KKU Maker Green Festival 2020

วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี, ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ, พร้อมคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว "KKU Maker Green Festival 2020" ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยการเสวนา บรรยายพิเศษ workshop การประกวดการออกแบบและจัดแสดงผลงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมมีระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว/ภาพ : ขวัญหทัย สินเธาว์, เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีรับมอบการบริจาคอาคารสำนักงานฯ

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมกับ ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ, ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีรับมอบการบริจาคอาคารสำนักงานและระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์กัญชาเพื่องานวิจัยทางการแพทย์ ณ หมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์

ข่าว/ภาพ : ขวัญหทัย สินเธาว์, เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม KKBS OPEN HOUSE 2020

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา, พร้อมกับ ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ และบุคลากร  เข้าร่วมกิจกรรม KKBS OPEN HOUSE 2020 เป็นการเปิดบ้านประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ณ ลานชั้น 1 คณะบริหารธรุกิจและการบัญชี นอกจากนี้ยังได้จับฉลากและมอบรางวัลให้นักเรียนผู้โชคดี ที่มาร่วมภายในงานอีกด้วย

ข่าว/ภาพ : ขวัญหทัย สินเธาว์

 

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมหารือทุนการศึกษามูลนิธิ The King of Thailand Birthplace Foundation (KTBF)

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่องการให้ทุนการศึกษา จาก คุณชลธานี แก้วโรจน์ ประธานมูลนิธิ The King of Thailand Birthplace Foundation (KTBF) ณ ห้องประชุมบัณฑิต ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ นักศึกษาไทย สมัครเข้าขอรับทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงทุนระยะสั้น และทุนอื่นๆ 

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร และ รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมหารือกับ คุณชลธานี แก้วโรจน์ ประธานมูลนิธิ The King of Thailand Birthplace Foundation (KTBF) เรื่องการระดมทุนเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทย ที่ไปเรียน ณ มหาวิทยาลัย Harvard และขอเชิญตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วม Third Public Health and Medicine Symposium: Thailand-United States Connections ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2563 ณ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดโดย Harvard T.H. Chan School of Public Health, Harvard Medical School, Harvard School of Medicine, Harvard School of Dental Medicine, Thai Physicians Association of America และ The King of Thailand Birthplace Foundation

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน เกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563

เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน เกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 ด้วยคำขวัญ “สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ” โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งยังมีคณาจารย์ นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้กิจกรรมที่น่าสนใจ ณ งานเกษตรฯ มีทุกวันตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม ไปจนถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าว/ภาพ โดย : ขวัญหทัย สินเธาว์, เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 ช่วงเช้า คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี, และทีมผู้บริหารและผู้อำนวยการกองบริหารงาน เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น คณะเกษตรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสถานประกอบการและหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น 21 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ซึ่งบันทึกความร่วมมือฯ นั้น เป็นข้อตกลงที่ได้ให้ความสำคัญถึงการพัฒนานักศึกษาให้เป็น คนไทยยุคใหม่แห่งศตวรรษ ที่ 21 เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) การเรียนรู้ในชุมชน (Community-integrated Learning) และเรียนรู้โดยมีปัญหาเป็นพื้นฐาน (Problem-based Learning)

เอกฤทธิ์ / ภาพ
ขวัญหทัย / ข่าว