ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง"ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร" ณ บ้านหนองโข่ย ตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 24 เมษายน 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง "ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร" แก่เกษตรกร ณ บ้านหนองโข่ย ตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ กาญจนา นาถะพินธุ และคณะ ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้รับงบประมาณจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกเทศมนตรีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว จาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โพสต์โดย : Deknoikung Kung

 

 

ศูนย์ EARTH โครงการวิจัยท้าทายไทย : การจัดระบบสุขาภิบาลเพื่อกำจัดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ

วันที่ 3-5 เมษายน 2560 ศูนย์ EARTH โครงการวิจัยท้าทายไทย : การจัดระบบสุขาภิบาลเพื่อกำจัดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma Screening and Care Program: CASCAP) โดย อ.ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ นางกรุณา โสฬสจินดา และ นางสาวพัชรีญา ใจภักดี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างฐานข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูล” ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้นำชุมชน ในตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนครจำนวน 50 คน พร้อมทั้งสำรวจข้อมูลสภาพปัจจุบันการจัดการสิ่งปฏิกูล เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูลในระดับครัวเรือน และชุมชน โดย ท่านนายกวรินทร์ ตะประชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ และขอขอบคุณ หัวหน้าบุญนาค แพงชาติ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ผอ.เจริญชัย ศิริคุณ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร และ ผอ.สุรัตน์ ปู่ทับหนู ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำข่า ตำบลนาตาล ที่ได้กรุณาร่วมในการให้ข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูลในภาพรวมของจังหวัดและของพื้นที่ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม


ภาพ/ข่าว จาก : Page Facebook ศูนย์ EARTH PH KKU, แจ้งข่าวโดย : อรวรรณ ดีสุรกุล

 

 

 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคณาจารย์ในระดับต่าง ๆ สู่การเป็นนักวิจัยสากล และการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายวิจัยคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคณาจารย์ในระดับต่าง ๆ สู่การเป็นนักวิจัยสากล และการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านการขอทุนวิจัยจากต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่รวดเร็ว และผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ได้แก่ ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ และ ศ.ดร.สุพรรณี พรหมเทศ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ กล่าวเปิดเวทีแลกเปลี่ยนในครั้งนี้

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย : Karuna Soroschinda

 

 

บรรยายพิเศษการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย นำคณะผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 30 ท่าน เดินทางเข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยาย “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องประชุมตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการข้อมูลสารเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสร้างความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมี ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีกล่าวต้อนรับ และ รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ นำเสนอระบบ Thai Care Cloud พร้อมทีมงานศูนย์ DAMASAC และศูนย์ EARTH ให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย : Karuna Soroschinda

 

 

ต่อเนื่องการประชุมโครงการวิจัยการตรวจคัดกรองโรคแบบบูรณาการระดับชุมชน จังหวัดขอนแก่น (KKCIS)

อีกครั้งกับการประชุมโครงการวิจัยการตรวจคัดกรองโรคแบบบูรณาการระดับชุมชน จังหวัดขอนแก่น (KKCIS) เพื่อหารือแนวทางการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องโครงการวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมโดย ศ.ดร.สุพรรณี พรหมเทศ, Professor Peter Bradshaw, รศ.พงษ์เดช สารการ, ผศ.ดร.ศิริพร คำสะอาด และ อ.ดร.ชนัญญา กาสินพิลา พร้อมด้วยเลขาโครงการฯ

ภาพ/ข่าว : จาก Facebook Pongdech Sarakarn

 

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมเตรียมการ the 5th HALA International Conference ณ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เตรียมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th AHLA International Conference ณ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีกำหนดการจัดการประชุมในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดย Asian Health Literacy Association ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอแลนด์ ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นสมาชิกเครือข่าย AHLA เมื่อปี พ.ศ. 2558 และได้ร่วมจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันตลอดมา เพื่อขยายเครือข่ายทางวิชาการในระดับนานาชาติ และส่งเสริมการนำความรู้ด้าน Health Literacy ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในวิชาชีพต่อไป

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงศ์