ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Certificate for Caregiver รุ่นที่ 4

วันที่ 14 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Certificate for Caregiver โดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานจัดอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องตักศิลา อาคาร อรุณ จิรวัตน์กุล โดยได้แบ่งจัดอบรมทั้งหมดเป็น 4 รุ่นๆ ละ 50 คน โดยในรุ่นที่ 4 นี้ จัดอบรมระหว่างวันที่ 14 – 30 กันยายน 2563 มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 40 คน ช่วงระยะเวลาการอบรมดังกล่าวได้มีการจัดการเรียนการสอนและฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตเหตุการณ์จริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุต่อไป

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้จบหลักสูตรประกาศนียบัตร “ฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Caregiver)” รุ่นที่ 2 ทั้ง 33 ท่าน

วันที่ 2 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แด่ผู้จบอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร "ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Caregiver)" รุ่นที่ 2 ซึ่งมีผู้จบหลักสูตรฯ ทั้งสิ้น 33 คน

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้มอบฯ ทั้งนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดทั้งหมด 4 รุ่น ซึ่งยังอยู่ระหว่างการฝึกอบรมฯ เหลืออีก 2 รุ่น หากผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่  https://futureskill-newcareer.in.th/

หรือติดต่อสอบถาม รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ โทร 094-2954141, 043-424820

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Certificate for Caregiver รุ่นที่ 3

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Certificate for Caregiver” รุ่นที่ 3  โดยมี รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการจัดอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องตักศิลา อาคาร อรุณ จิรวัตน์กุล โดยได้แบ่งจัดอบรมทั้งหมดเป็น 4 รุ่นๆ ละ 50 คน ในรุ่นที่ 3 นี้ จัดอบรมระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 17 กันยายน 2563 มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 47 คน ช่วงระยะเวลาการอบรมดังกล่าวได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบัติงาน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตเหตุการณ์จริงและเพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุต่อไป

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้จบหลักสูตร ประกาศนียบัตร “ฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Caregiver)” รุ่นที่ 1

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับผู้จบหลักสูตร ประกาศนียบัตร "ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Caregiver)" รุ่นที่ 1 โดยในรุ่นที่ 1 นี้มีผู้จบหลักสูตรทั้งสิ้น 21 คน
และในการอบรมหลักสูตรดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์ อยู่ระหว่างการอบรมรุ่นที่ 2 และอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครอีก 2 รุ่นคือ รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 หากผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมฯได้ที่  https://futureskill-newcareer.in.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ โทร. 094-2954141, 043-424820

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Certificate for Caregiver รุ่นที่ 2

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Certificate for Caregiver” รุ่นที่ 2  โดยมี รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานจัดอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องตักศิลา อาคาร อรุณ จิรวัตน์กุล โดยได้แบ่งจัดอบรมทั้งหมดเป็น 4 รุ่นๆ ละ 50 คน ในรุ่นที่ 2 นี้ จัดอบรมระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 45 คน ช่วงระยะเวลาการอบรมดังกล่าวได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบัติงาน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตเหตุการณ์จริงและเพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุต่อไป

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ประชุมจัดทำแผนเพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเป็นระบบ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ นำโดย ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ พร้อมทีมอาจารย์จัดประชุมร่วมหารือวางแผนดำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเป็นระบบ โดยได้รับเชิญ ดร.วาสนา สอนเพ็ง จากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี ร่วมหารือให้แนวทางและข้อเสนอแนะในการวางแผนดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเป็นระบบ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ต่อไป

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข./ ผู้โพสต์ : Naowarat Tungsrithong
รายงานข่าว
: วัชระ วินากร