ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับประเทศลาว

      คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ Faculty of Postgraduate Studies, University of Health Sciences ประเทศ สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาโภชนาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 40 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์

      ขณะเดียวกันวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาสาขาระบาดวิทยาได้เข้าฟังบรรยายด้านวิทยาการระบาด โดยมี ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวชย์ศิริ เป็นผู้บรรยาย ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้แล้วคณะนักศึกษาในสาขาโภชนศาสตร์ สาขาระบาดวิทยา และสาขาการบริหารการสาธารรสุข รวม 38 คน  ได้เข้าสืบค้นข้อมูล หนังสือ วารสารวิชาการ ที่สำนักหอสมุด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากบุคลากรห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ และของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

   
   
   

ภาพ/ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากประเทศเวียดนาม

      เมื่อวันที่ 22-30 กรกฎาคม 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม รวม 19 คน เดินทางมาร่วมโครงการ Thai-Vietnamese Student Exchange Program at KKU in 2018 คณะอาจารย์และนักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 40 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมจัดการแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการด้วย

      ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะดังกล่าวได้เข้าพบคารวะ รศ. ทพญ. นวรัตน์ อัศวปติเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเข้าพบแนะนำตัวกับผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ดูแลตลอดโครงการ

ภาพ/ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการจัดเสวนา “นวัตวิจัยด้านสาธารณสุข” ครั้งที่ 2/2561 ในหัวข้อ “รู้เขา รู้เรา ในเรื่องการขอจริยธรรมการวิจัย”

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00-13.00 น. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณุสขศาสตร์ จัดเสวนา “นวัตวิจัยด้านสาธารณสุข” ครั้งที่ 2/2561 ในหัวข้อ “รู้เขา รู้เรา ในเรื่องการขอจริยธรรมการวิจัย” โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร รศ.นพ.สมเดช พินิจกุล และ ผศ.ดร.ภก.วิบูลย์ วัฒนนามกุล ดำเนินรายการ โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้น ส่งเสริม และสร้างบรรยากาศทางด้านการวิจัย เพื่อให้คณาจารย์ บุคตลากร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์นำไปสู่การพัฒนาตนเองเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการและการศึกษาต่อ ต่อไป

รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ และ นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร ถ่ายภาพ

 

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เชิญคณาจารย์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6

 

      โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ได้จัดทำโครงการเพิ่มพูนทักษะการทำงานวิจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทำงานวิจัยให้แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้เชิญคณาจารย์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ นำโดย ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส, ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย เป็นวิทยากรในการบรรยาย หัวข้อ ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ,การสืบค้นรายงานวิจัย,การคำนวณขนาดตัวอย่าง,การสุ่มตัวอย่างและหลักการสุ่มตัวอย่าง และการสร้างเครืองมือในการเก็บข้อมูล เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

 

ายงานข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย

 

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “การพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยและสถิติ” ระยะที่ 2

      วันที่ 24 เมษายน 2561 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยและสถิติ” ระยะที่ 2 ซึ่งได้เชิญคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ นำโดย ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส, ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย เป็นวิทยากรในการบรรยายแก่นักศึกษาแพทย์และบุคลากรของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับสถิติในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R

ายงานข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณาจารย์จาก 15 มหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงษ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณาจารย์ได้แก่ Assoc. Prof. John F. Smith และ Mr. Antony C. Kuster ร่วมต้อนรับคณาจารย์จำนวน 15 ท่าน จาก 15 มหาวิทยาลัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้ส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยนที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้โครงการ Council on International Educational Exchange (CIEE) ซึ่งคณาจารย์คณะดังกล่าวได้เข้าเยี่ยมชมอาคารเรียน ห้องสมุด และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงได้หารือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป

รายงานข่าวโดย : น.ส. ผุสดี ไกยวงษ์