ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคณาจารย์ในระดับต่าง ๆ สู่การเป็นนักวิจัยสากล และการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายวิจัยคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคณาจารย์ในระดับต่าง ๆ สู่การเป็นนักวิจัยสากล และการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านการขอทุนวิจัยจากต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่รวดเร็ว และผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ได้แก่ ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ และ ศ.ดร.สุพรรณี พรหมเทศ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ กล่าวเปิดเวทีแลกเปลี่ยนในครั้งนี้

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย : Karuna Soroschinda

 

 

บรรยายพิเศษการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย นำคณะผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 30 ท่าน เดินทางเข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยาย “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องประชุมตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการข้อมูลสารเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสร้างความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมี ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีกล่าวต้อนรับ และ รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ นำเสนอระบบ Thai Care Cloud พร้อมทีมงานศูนย์ DAMASAC และศูนย์ EARTH ให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย : Karuna Soroschinda

 

 

ต่อเนื่องการประชุมโครงการวิจัยการตรวจคัดกรองโรคแบบบูรณาการระดับชุมชน จังหวัดขอนแก่น (KKCIS)

อีกครั้งกับการประชุมโครงการวิจัยการตรวจคัดกรองโรคแบบบูรณาการระดับชุมชน จังหวัดขอนแก่น (KKCIS) เพื่อหารือแนวทางการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องโครงการวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมโดย ศ.ดร.สุพรรณี พรหมเทศ, Professor Peter Bradshaw, รศ.พงษ์เดช สารการ, ผศ.ดร.ศิริพร คำสะอาด และ อ.ดร.ชนัญญา กาสินพิลา พร้อมด้วยเลขาโครงการฯ

ภาพ/ข่าว : จาก Facebook Pongdech Sarakarn

 

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมเตรียมการ the 5th HALA International Conference ณ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เตรียมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th AHLA International Conference ณ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีกำหนดการจัดการประชุมในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดย Asian Health Literacy Association ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอแลนด์ ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นสมาชิกเครือข่าย AHLA เมื่อปี พ.ศ. 2558 และได้ร่วมจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันตลอดมา เพื่อขยายเครือข่ายทางวิชาการในระดับนานาชาติ และส่งเสริมการนำความรู้ด้าน Health Literacy ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในวิชาชีพต่อไป

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงศ์

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมประชุม SEAPHEIN ณ เมือง Jaipur ประเทศอินเดีย

ศาสตราจารย์สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุม South-East Asia Public Health Education Institution Network (SEAPHEIN) ณ เมือง Jaipur ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเครือข่ายสถาบันด้านสาธารณสุขศาสตร์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครือข่ายดังกล่าวได้จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงการเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยของนักวิชาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงศ์

 

 

 

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หนุนนโยบาย Green and Smart Campus จำจัดขยะติดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิด ลดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผศ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ จับมือบริษัทกรีน เมดเวสท์ จำกัด สร้างโรงกำจัดขยะติดเชื้อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลดปัญหาและความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการจัดการขยะติดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิด ร่วมกับ บริษัทกรีน เมดเวสท์ จำกัด เพื่อสร้างโรงกำจัดขยะติดเชื้อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มาจากหน่วยงาน คณะวิชาต่างๆ เช่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงจากห้องปฏิบัติการจากคณะวิชา และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในกรบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและลดปัญหาผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการกำจัดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิด ลดผลกระทบต่อสภาพอากาศ อาทิเช่น ลดการปล่อยก๊าซที่เป็นมลพิษ ฝุ่นละออง และไดอ๊อกซิน  ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการ โดยเฉพาะค่าส่งขยะติดเชื้อไปเผาในเตาเผาภายนอก นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการศึกษาวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ และพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและวิจัยด้านเทคโนโลยีการจัดการขยะติดเชื้อของภูมิภาคอาเซียน

“ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะเป็น  Green and Smart Campus  หรือการเป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดีบนพื้นฐานของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีความโดดเด่น และการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน โดยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ  รวมถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2563 อีกทั้งยังเป็นการกำจัดขยะติดเชื้อจากแหล่งกำเนิด เพื่อลดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าว

นายเฉลียว ตรีอรุณรักษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทกรีน เมดเวสท์ จำกัด กล่าวเสริมว่า

“เป้าหมายของบริษัท คือนำกระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อดังกล่าวเข้าไปใช้ในคณะแพทยศาสตร์ทุกแห่งในประเทศไทย และขยายออกไปถึงโรงพยาบาลทุกระดับ เพื่อลดการเคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อ โดยการกำจัดขยะ ณ แหล่งกำเนิด ซึ่งเป็นการควบคุมปัจจัยต่างๆ  ที่จะก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งจะไม่เพิ่มภาระเรื่องค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงาน โดยเริ่มจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโครงการนำร่อง”

ขอขอบคุณ ข่าวโดย : https://www.kku.ac.th/ikku/portal2

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ