ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

โครงการอบรมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559

หลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ “Immunotoxicant Exposure: New Challenges to Integrate a Consideration of Health Effects to Occupational and Environmental Health Research” เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559 โดยวิทยากร คือ Professor Dr. Norbert E. Kaminski (Director of the Center for Integrative Toxicology, Michigan State University, USA and past President of Society of Toxicology 2014-2015.)

เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่สอน ผู้ที่ทำวิจัย ในมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเพิ่มพูนองค์ความรู้ ทักษะทางวิชาการและการวิจัยพิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกระบวนการและงานวิจัยด้านพิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ

ภาพ,ข่าวโดย :: นางสาวเมธินี ครุสันธิ์

หลักสูตร สม. สาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมวิชาการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง "การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย เพื่อพัฒนาสังคมไทยสู่อาเซียน"

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. โดยคณาจารย์หลักสูตร สม. สาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมวิชาการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง "การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย เพื่อพัฒนาสังคมไทยสู่อาเซียน" บรรยายพิเศษ "นโยบายการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของกระทรวงสาธารณสุข" โดย นพ. สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และมีการอภิปราย "การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยเพื่อพัฒนาสังคมไทยสู่อาเซียน" โดย นพ.เฉก ธนะสิริ ศ.ศาสตรี เสาวคนธ์ ศ.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ และพญ. วิลิศ ธนะสิริ ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ เปิดการประชุมในวันที่ 5 กพ. 59 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ข้อคิดดีๆจากการประชุมวิชาการครั้งนี้ "อยากอายุยืน ต้องส่งเสริมสุขภาพ, กินน้อยตายยาก กินมากตายเร็ว, การเป็นผู้ให้ ถ้าเกิดประสบความสำเร็จ เราก็มีความสุข, ไม่โกรธ ไม่โมโหง่าย"

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จับมือร่วมค้นหาหัวข้อวิจัย ร่วมกับ GIS และ Cohort

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และบัณฑิตศึกษา (ศ.สุพรรณี พรหมเทศ) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย คณบดี (ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล) จับมือร่วมค้นหาหัวข้อวิจัย โดยมีประเด็นหัวข้อที่เห็นชอบร่วมกัน ได้แก่ GIS และ Cohort และจัดทำร่างโครงการวิจัยร่วมกันต่อไป

 

 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ "KKU Publication Clinic และการบริการของฝ่ายวิจัย มข."

ศ.สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ และ ฝ่ายวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ "KKU Publication Clinic และการบริการของฝ่ายวิจัย มข." โดยมีวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงการใช้บริการโครงการเพิ่มผลผลิตการตีพิมพ์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าสู่ "มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก" ในวันที่ 26 พ.ย. 58 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สพญ.ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย และคณะ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด

 

 

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ ให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 15-20 มีนาคม 2558 ณ Department of Ecology และDepartment of Community and Global Health, Graduate School of Medicine, University of Tokyo

          คณะนักศึกษาระดับปริญญาโท และคณาจารย์ กว่า 47 คน ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษา) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ กับ Department of Ecologyและ Department of Community and Global Health, Graduate School of Medicine, University of Tokyo ระหว่างวันที่ 15-20 มีนาคม 2558 ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จาก Professor Masamine Jimba และคณะ ของ Department of Community and Global Health, Graduate School of Medicine, University of Tokyo

         กิจกรรมแลกเปลี่ยนดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ให้มหาบัณฑิตมีความคิดเชิงบูรณาการ สามารถวิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการในงานทางด้านสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม  และเพื่อให้เป็นการเพิ่มพูนศักยภาพให้สามารถนำความรู้ทางด้านสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมไปพัฒนางานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของประชาชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนในสังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่สามารถป้องกันได้

หลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรจึงได้เล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาพัฒนา แสวงหาองค์ความรู้ และรูปแบบการปฏิบัติงานที่ดีทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการรับรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ในด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพทางด้านสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรด้านสาธารณสุข  และการกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ เป็นแนวทางหนึ่งที่จะเพิ่มทักษะและปรับเปลี่ยนโลกทัศน์ที่กว้างไกลให้แก่นักศึกษา และยังได้สัมผัสและเรียนรู้ถึงสถานการณ์แห่งความเปลี่ยนแปลงภายนอกประเทศในปัจจุบันอีกด้วย

   

อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุม FEWS Challenge

อาจารย์ ดร. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม The 2nd International Symposium on Food-Energy-Water Security Challenge: A Multi-dimensional Perspective ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา ขอนแก่น โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและถ่ายทอกเทคโนโลยี และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม นอกจากนี้แล้วการจัดการประชุมดังกล่าวยังมี University of Technology เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดการประชุมด้วย

          เมื่อวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557 อาจารย์ ดร. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Spatial Planning Integrated Development Plan of Local Administration Organization: Case Study of Bua Nguen Tambon Administration Organization และร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า 10 ประเทศ

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ