ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

พิธีลงนามความร่วมมือการผลิตสมุนไพร

วันเสาร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือการผลิตสมุนไพร ระหว่าง สถานวิจัยและบริการการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพื้นที่สุขภาพเขต 7 และบริษัทธนนวัฒน์ จำกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากนั้นได้มีการมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพกัน ณ ห้องประชุมตักศิลา ชัน 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร /  นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

พิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Herb Fair 2021

เย็นวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์  คณบดี, ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ, และ ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการจัดแสดงผลงานการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย KKU Herb Fair 2021 โดยกองบริหารงานวิจัย มข.ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ผลงานที่จัดแสดงยังเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการ สามารถนำไปต่อยอดได้อีกด้วย

ภาพ ข่าวโดย/ นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์  / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

บรรยายพิเศษการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร โดยมีวิทยากร คือ Asst. Prof. Dr. Roshan Kumar Mahato จาก Kathmandu University School of Medical Sciences ประเทศเนปาล บรรยายในหัวข้อ What makes good writing? Are there good writers? and bad writers” การบรรยายดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ได้เรียนรู้การเริ่มต้นเขียนบทความวิชาการ และเข้าใจขั้นตอน วิธีการเขียน และการใช้คำศัพท์ คำเชื่อมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา        เป็นประธานเปิดการบรรยาย มีคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

 

ภาพ ข่าวโดย/ นางสาวผุสดี  ไกยวงษ์/ นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

 

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหายูโทฟิเคชั่นระยะยาว (ต่อเนื่อง)

วันที่ 1 กันยายน 64 ต่อเนื่องจากโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหายูโทฟิเคชั่นระยะยาว ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ อาจารย์ฤทธิรงค์ จังโกฎิ และ อาจารย์แอนโทนี คัสเธอร์ ได้รายงานผลการดำเนินงาน สืบเนื่องจากการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยได้รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและตัวอย่างดินตะกอน (Sequencing P Extraction) และเสนอแนวทางการจัดการปัญหายูโทฟิเคชั่น ระยะสั้นและระยะยาว โดยผู้เข้าร่วมการรับฟังได้แก่ทีมงานจากเทศบาลตำบลบ้านเป็ดและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10

 ภาพ / ข่าวโดย :  ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ 

 

บริการวิชาการในการทดสอบการตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รศ.ดร. พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ได้ให้บริการวิชาการ คำปรึกษาเรื่อง ฝุ่น เครื่องมือตรวจวัด และดำเนินการทดลอง ทดสอบวัสดุดักจับฝุ่น โดยใช้เครื่องมือ cassette sampler,  cyclone  และปั๊มดูดอากาศ ให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ทำโครงการ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการกรองฝุ่นและกลิ่นของแผ่นกรองอากาศจากส่วนประกอบของกล้วยผสมถ่านกัมมันต์ ได้แก่ 1.นายภัทรชัย สง่างาม 2. นางสาว วรรษวดี เทพศิลา และ 3. นางสาวกฤติมา สีซุย ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูมิยาวดี หาโกสีย์ และคุณครูอาริศา อรรคษร ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์ห้องทดลองและอุปกรณ์ เครื่องมือจากห้องปฏิบัติการกลาง คณะสาธารณสุขศาสตร์ การทดลองเป็นไปด้วยความราบรื่น

 

                 

 

 

ภาพ ข่าวโดย/ รศ.ดร. พรพรรณ สกุลคู

 

 

 

ดำเนินการเชิงรุก ต่อเนื่องจากโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหา ยูโทฟิเคชั่นระยะยาว

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ดำเนินการเชิงรุก ต่อเนื่องจากโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหายูโท ฟิเคชั่นระยะยาว "ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์"และ "อาจารย์แอนโทนี คัสเธอร์" พร้อมด้วยทีมงานจากเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 ลงพื้นที่เพื่อเก็บตะกอนดินเพื่อวิเคราะห์ Sequencing P Extraction  และตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์อัตราการสังเคราะห์แสงของ cyanobacteria ชนิดและปริมาณเพื่อปฏิบัติการต่อไป

     

 

ภาพ ข่าวโดย/ ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร