ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

มข. ลงนาม MOU กับ Chindwin Technological University

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Chindwin Technological University ประเทศเมียนมา โดยมี Mr. Kyaw Htin Latt ซึ่งเป็น CEO ของ Chindwin Technological University เดินทางมาลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 5 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร โดยมี รศ. ดร . ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าวด้วย ทั้งนี้มีคณบดี รองคณบดีคณะต่างๆ ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รองคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตการจัดการ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าวด้วย

Chindwin Technological University ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา การขยายความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายกับหลายคณะวิชามากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนในประเทศเมียนมา

ข่าว โดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์นำผู้บริหารจากเมียนมา เข้าศึกษาดูงานแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย

      เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำ Dr. Than Lwin Tun ผู้อำนวยการ Department of Traditional Medicine, Ministry of Health and Sports ประเทศเมียนมา พร้อมด้วย Dr. Aung Kay Tu และ Dr. Nyunt Naing Thein เข้าศึกษาดูงานสมุนไพรไทยและแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน

ภาพ/ข่าว โดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์

 

ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์บรรยายพิเศษ และ ถ่ายทอดประสบการณ์ การบริหารจัดการน้ำ

      ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.รุ่น 13 นายเจริญชัย ศิริคุณ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร และนายบุญรอด  ทันจันทึก ผู้จัดการ หจก.ขอนแก่นงานท่อ บรรยายพิเศษและถ่ายทอดประสบการณ์ “การบริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำ และระดับท้องถิ่น” ให้กับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร สม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2562

ภาพประกอบข่าว

     

ข่าวโดย : อ.ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ

 

การประชุมหารือการฝึกภาคสนามนักศึกษาปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2562 (รายวิชา 510011 การปฏิบัติทางสาธารณสุขชุมชน) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย อ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง ประธานกรรมการฝึกภาคสนามนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปี 2562 (รายวิชา 510 011 การปฏิบัติทางสาธารณสุขชุมชน) และ อ.ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ ได้ประชุมหารือ ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง นำโดย นายชูเกียรติ ลี้ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง นายดำริ ลักษิตานนท์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางประภาพร จันทะวงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. รุ่นที่ 16) ผู้แทนจากโรงพยาบาลเขาสวนกวาง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสวนกวาง ในการบูรณาการการฝึกภาคสนามร่วมกับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ ซึ่งถือเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ โดยความร่วมมือกับเครือข่ายศิษย์เก่าของคณะฯ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ผลจากการหารือเบื้องต้นได้กำหนดพื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน และกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน เป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุ และ กลุ่มสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภาพประกอบข่าว

      

ข่าวโดย : อ.ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ

 

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู ให้บริการวิชาการเพื่อสังคม รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในงานสัมมนา “เวทีสถานการณ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพประชาชน”

      เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ประจำสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ออกให้บริการวิชาการเพื่อสังคมโดยได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรร่วมเสวนาหัวข้อ “สถานการณ์ ผลกระทบ และการบูรณาการในการป้องกันและรับมือปัญหา PM2.5” ในด้าน “นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ” ร่วมกับ รศ.ดร.พญ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย จากคณะแพทยศาสตร์ มข. และ ผศ.ดร.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.  
     ทั้งนี้จัดขึ้นในงาน การสัมมนา “เวทีสถานการณ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพประชาชน” เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่นซึ่งจัดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 10 จังหวัดขอนแก่น และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน

ภาพบรรยากาศในงาน

เนื้อหาข่าวโดย : รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู
รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ

 

 

นักศึกษาทุน Lao-Luxembourg เข้าพบคารวะคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

      เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 คณะนักศึกษาทุน Lao-Luxembourg จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) จำนวน 6 คน ได้เข้าพบคารวะ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ทั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์เบญจา มุกตะพันธุ์ ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) และนางสาวจิดาภา พลางวัน หัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมด้วย ในการเข้าพบดังกล่าวท่านคณบดีได้ให้ข้อเสนอแนะในการศึกษาและสอบถามถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์