ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

Professor Masayuki Hayashi เป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 Professor Masayuki Hayashi  บุคลากรชาวญี่ปุ่น สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ “The Third International Conference on Health 2018: All for Healthy and Smart Kids ภาคีร่วมใจ เด็กไทยสุขภาพดี” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม โดยมีสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่ง Professor Masayuki Hayashi  ได้บรรยายเรื่อง Preparing Children for the Future: The Lesson from Japan และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก 

ข่าวโดย : น.ส. ผุสดี ไกยวงษ์

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับประเทศลาว

      คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ Faculty of Postgraduate Studies, University of Health Sciences ประเทศ สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาโภชนาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 40 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์

      ขณะเดียวกันวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาสาขาระบาดวิทยาได้เข้าฟังบรรยายด้านวิทยาการระบาด โดยมี ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวชย์ศิริ เป็นผู้บรรยาย ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้แล้วคณะนักศึกษาในสาขาโภชนศาสตร์ สาขาระบาดวิทยา และสาขาการบริหารการสาธารรสุข รวม 38 คน  ได้เข้าสืบค้นข้อมูล หนังสือ วารสารวิชาการ ที่สำนักหอสมุด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากบุคลากรห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ และของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

   
   
   

ภาพ/ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากประเทศเวียดนาม

      เมื่อวันที่ 22-30 กรกฎาคม 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม รวม 19 คน เดินทางมาร่วมโครงการ Thai-Vietnamese Student Exchange Program at KKU in 2018 คณะอาจารย์และนักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 40 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมจัดการแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการด้วย

      ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะดังกล่าวได้เข้าพบคารวะ รศ. ทพญ. นวรัตน์ อัศวปติเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเข้าพบแนะนำตัวกับผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ดูแลตลอดโครงการ

ภาพ/ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการจัดเสวนา “นวัตวิจัยด้านสาธารณสุข” ครั้งที่ 2/2561 ในหัวข้อ “รู้เขา รู้เรา ในเรื่องการขอจริยธรรมการวิจัย”

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00-13.00 น. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณุสขศาสตร์ จัดเสวนา “นวัตวิจัยด้านสาธารณสุข” ครั้งที่ 2/2561 ในหัวข้อ “รู้เขา รู้เรา ในเรื่องการขอจริยธรรมการวิจัย” โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร รศ.นพ.สมเดช พินิจกุล และ ผศ.ดร.ภก.วิบูลย์ วัฒนนามกุล ดำเนินรายการ โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้น ส่งเสริม และสร้างบรรยากาศทางด้านการวิจัย เพื่อให้คณาจารย์ บุคตลากร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์นำไปสู่การพัฒนาตนเองเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการและการศึกษาต่อ ต่อไป

รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ และ นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร ถ่ายภาพ

 

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เชิญคณาจารย์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6

 

      โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ได้จัดทำโครงการเพิ่มพูนทักษะการทำงานวิจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทำงานวิจัยให้แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้เชิญคณาจารย์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ นำโดย ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส, ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย เป็นวิทยากรในการบรรยาย หัวข้อ ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ,การสืบค้นรายงานวิจัย,การคำนวณขนาดตัวอย่าง,การสุ่มตัวอย่างและหลักการสุ่มตัวอย่าง และการสร้างเครืองมือในการเก็บข้อมูล เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

 

ายงานข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย

 

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “การพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยและสถิติ” ระยะที่ 2

      วันที่ 24 เมษายน 2561 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยและสถิติ” ระยะที่ 2 ซึ่งได้เชิญคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ นำโดย ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส, ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย เป็นวิทยากรในการบรรยายแก่นักศึกษาแพทย์และบุคลากรของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับสถิติในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R

ายงานข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ