ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์ “AUN-QA implementation and Gap Analysis”

เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ AUN-QA Implementation and Gap Analysis” สำหรับอาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) เป็นวิทยากรตลอดการบรรยาย ทั้งนี้ได้จัดบรรยายในรูปแบบ Hybrid  ซึ่งบรรยายแบบ Onsite ณ ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผ่านช่องทางออนไลน์ โดยระบบ zoom meeting และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมฟังเป็นอย่างมาก  วิทยากรได้อธิบายหลักการของ AUN-QA และได้ยกตัวอย่างการตัวชี้วัดต่างๆ และแนวทางการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินของ AUN-QA ได้อย่างชัดเจน ทำให้ผู้เข้าร่วมฯ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนา ปรับปรุง และเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการหลักสูตรต่อไปได้

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย  :  นางอรวรรณ   ดีสุรกุล / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ Course Online โดยใช้ E-learning Platform”

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายการศึกษา (งานวิชาการ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การจัดทำ Course Online โดยใช้ E-learning Platform” เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบ online  ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร  ณ ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ และคณะทำงานจากศูนย์ DAMASAC เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

 

 

ภาพ ข่าวโดย  :  นางอรวรรณ   ดีสุรกุล / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ที่ได้รับรางวัล “ILO Master Fellowship Award”

เมื่อวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมงาน “33rd International Congress on Occupational Health (ICOH) 2022” ภายใต้หัวข้อการประชุมคือ “Sharing Solutions in Occupational Health through and beyond the Pandemic | Melbourne-Rome global digital congress” และนำเสนองานในฐานะ Scientific committee of occupational toxicology-ICOH ในการประชุมนี้ที่มีผู้เข้าร่วมหลากหลายประเทศจากทั่วโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจาก Congress Organizing Committee ให้เป็นผู้ได้รับรางวัล ILO Master Fellowship Award” ในพิธี “Closing Ceremony Live” ซึ่งยังไม่มีคนไทยท่านใดได้รับรางวัลนี้มาก่อน เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ นับตั้งแต่เริ่มมีการประชุม ICOH จนถึงปัจจุบัน และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณเนื่องในโอกาสได้รับรางวัลครังนี้ นับเป็นเกียรติของคนไทยและประเทศไทยอย่างยิ่ง

งานนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุก 3 ปี ครั้งก่อนคือ ICOH 2018 จัดขึ้นที่เมือง Dublin ประเทศ Ireland สำหรับ 2021 เดิมมีกำหนดจัดที่เมือง Melbourne ประเทศ Australia แต่เนื่องด้วยความจำเป็นจากสถานการณ์โรคระบาด (COVID-19) ผู้จัดงานจึงเลื่อนการจัดงานออกมาจากกำหนดเดิมและเปลี่ยนมาจัดงานในรูปแบบ virtual/online แทน สำหรับการจัดงานครั้งต่อไปคือ ICOH 2024 จะจัดขึ้นที่ประเทศ Morocco และ ICOH 2027 ณ ประเทศ  India ตามลำดับ

 

ภาพ/ข่าวโดย : เฟสบุ๊คเพจ "ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น" https://www.facebook.com/MscOccPHKKU

โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Power Bi ในการวิเคราะห์ และนำเสนอสำรสนเทศในกำรปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2565 กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Power Bi ในการวิเคราะห์ และนำเสนอสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ณ ห้องสมบัติชัยเพชร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอบรมโดยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมี  

รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในงาน โดยมี นางสาวจีรภา สิมะจารึก นักแผนและสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้โดยมีบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นอย่างดียิ่ง

ภาพบรรยากาศในงาน

ภาพ ข่าวโดย  : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Power Bi ในการวิเคราะห์ และนำเสนอสำรสนเทศในกำรปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2565 กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Power Bi ในการวิเคราะห์ และนำเสนอสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ณ ห้องสมบัติชัยเพชร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอบรมโดยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมี  

รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในงาน โดยมี นางสาวจีรภา สิมะจารึก นักแผนและสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้โดยมีบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นอย่างดียิ่ง

ภาพบรรยากาศในงาน

ภาพ ข่าวโดย  : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต : การสร้างรายวิชาและชุดวิชาแบบหน่วยกิตสะสม (Credit Bank)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายการศึกษา (งานวิชาการ) ได้จัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต: การสร้างรายวิชาและชุดวิชาแบบหน่วยกิตสะสม (Credit Bank) ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ในรูปแบบการอบรมบรรยายแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ประมาณ 35 คน  โดยทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ดร. จินตนา ปรัสพันธุ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากร ซึ่งได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบ Module” และผู้เข้าร่วมการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างรายวิชาหรือชุดวิชาแบบหน่วยกิตสะสม (Credit Bank) เพื่อนำไปพัฒนาและบริหารจัดการการเรียนการสอนต่อไป

ภาพบรรยากาศในงาน

 

ภาพ ข่าวโดย  :  นางอรวรรณ   ดีสุรกุล