ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประชุมทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 15 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน ณ ห้อง 1307 ชั้น 3 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล โดยวันดังกล่าวได้จัดบรรยาย ดังนี้

1. บรรยายแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 และนโยบายแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 โดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีและผู้บริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์

2. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร สมรรถนะหลัก แบ่งกลุ่มย่อยตามยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดโครงการ/ตัวชี้วัด

3. นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย และสรุป ปิดประชุม โดย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ลงพื้นที่ ขอนแก่น-สารคาม ตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงาน “ในโครงการ อว. สร้างงานเฟส 2”

วันที่ 14 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางสาวจิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ พร้อมทีม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงาน “โครงการ อว.สร้างงานเฟส 2 โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมด 9 จังหวัด 10 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู เลย สกลนคร และจังหวัดนครพนม ซึ่งในครั้งนี้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม และมีกำหนดจะออกตรวจเยี่ยมพื้นที่อื่นๆ ต่อไปจนเสร็จสิ้นโครงการฯ

   
   
   
   
   

ภาพ/ข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

ผู้บริหารคณะฯ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2563 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช” รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ณ บริเวณวงเวียนพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ รัชกาลที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      

ภาพ/ข่าว : เพจ Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข./ ผู้โพสต์ : LP Kwanhathai Lookpong

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ออกตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานในโครงการ “อว. สร้างงานเฟส 2” พื้นที่ปฏิบัติงานจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางสาวจิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริการคณะฯ พร้อมทีม ออกตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานใน “โครงการ อว.สร้างงานเฟส 2” โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับผิดชอบพื้นที่การจ้างงานทั้งหมด 9 จังหวัด 10 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู เลย สกลนคร และจังหวัดนครพนม
โดยในครั้งนี้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการฯ จำนวน 16 คน และมีกำหนดจะออกตรวจเยี่ยมโครงการฯในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดอื่นๆต่อไป

ภาพ/ข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ในการทำงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องภูเก้า ชั้น 3 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลและปรับพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการดำเนินชีวิตพัฒนาปรับบุคลิกภาพให้มีความพร้อม โดยได้รับเกียรติ รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งได้รับเชิญวิทยากร คุณสิรินทร์ ประเสริฐสังข์ นักพัฒนาบุคลิกภาพมืออาชีพ และ คุณวรกานต์ ศิริสวัสดิ์ ช่างแต่งหน้ามืออาชีพ มาเป็นวิทยากรกิจกรรมในครั้งนี้

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์บุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบการทำงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ KKU DMS”

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์บุคลากร โดยมี รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดโครงการฯ การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนได้พบปะ สร้างความเข้าใจในระบบการทำงาน เพื่อการทำงานเป็นทีม ตลอดจนได้เปิดโอกาสให้มีความรู้ความเข้าใจด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น และสามารถถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารกลาง เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ KKU DMS” โดยมีบุคลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกว่า 40 คน ณ ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพชร ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล

ข่าวโดย : วัชระวินากร/ ถ่ายภาพ: เอกฤทธิ์ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์อุระ