กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “การพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยและสถิติ”

วันที่ 30 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยและสถิติ” ระยะที่ 1 ซึ่งได้เชิญคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ นำโดย ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย เป็นวิทยากรในการบรรยายแก่นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การตั้งคำถามการวิจัย และการสืบค้นบทความวิจัย

 

รายงานข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย

 

งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน "ในหัวข้อ การเขียนประเมินค่างานและแนวทางการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น"

ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในหัวข้อเรื่อง “การเขียนประเมินค่างานและแนวทางการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น”  โดยการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ คุณกาญจนศรี สิงห์ภู่ มาให้ความรู้, เทคนิค และวิธีการเขียนเอกสารประเมินค่างานในตำแหน่งงานต่างๆ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 โดยผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ให้การสนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในการพัฒนางาน พัฒนาคน และตำแหน่งงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป

ภาพ/ข่าว : กรุณา โสฬสจินดา, รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ

 

งานคลังและพัสดุ จัดโครงการอบรม “ให้ความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ”

วันที่ 7 มีนาคม 2561 งานคลังและพัสดุ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมเรื่อง “การให้ความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ” ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อให้ความรู้กับคณาจารย์และบุคลากรในด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการเงินการคลัง และด้านการพัสดุ และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเงินและพัสดุเพื่อนำไปในการปฏิบัติงานต่อไป ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจาก นายอณัชปกร สารรัตน์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา หัวหน้างานบริหารงบประมาณ และ นายวีระชาติ สุริยะเสน หัวหน้างานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการจัดอบรมครั้งนี้

ถ่ายภาพ และรายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ

 

ต้อนรับอาคันตุกะจาก Fukui University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะอาคันตุกะจากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Professor Katsuji Onoda จาก Fukui University พร้อมด้วย Mr. Wataru Ikezaki และ Mr. Kenji Ohashi จากบริษัท Eiken Chemical ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคณะดังกล่าวได้เดินทางมาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ นำนักศึกษาดูงานและร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ณ เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 4  มีนาคม  2561  นำโดย รศ.ดร.ประจักร บัวผัน ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และนักศึกษา จำนวน 35 คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์, การบริหารจัดการน้ำ  และทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล บำรุงพุทธสถานทอด ณ วัดพุทธวิหาร เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ทั้งนี้ปัจจัยที่นำถวายวัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 183,754.92 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหน้าสิบสี่บาทเก้าสิบสองสตางค์)

รายงานข่าวโดย : นางศุภานัน พรมขอนยาง

 

โครงการ CIEE: Council On International Educational Exchange ภายใต้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบเงินบริจาคน้ำท่วมแก่ชุมชนท้องถิ่น

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ และ อาจารย์Anthony C. Kuster เป็นตัวแทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ และจากองค์กรแลกเปลี่ยนการศึกษาต่างประเทศ CIEE มอบเงินบริจาคให้กับหมู่บ้านบึงอีเฒ่า และ หมู่บ้านท่าแก ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ชุมชนแห่งนี้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงเดือนตุลาคม และ พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ในช่วงเวลานั้นนักศึกษาแลกเปลี่ยน CIEE จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าไปเรียนรู้และพักอยู่ในชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา 510101 : Community public health และ 510103 : Public health field practicum นักศึกษาได้จัดโครงการการฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วม โดยการเข้าไปทำความสะอาดชุมชนในวันที่ 4 และ 5 ธันวาคม 2560 อีกทั้งยังช่วยทาสีศาลากลางหมู่บ้านใหม่ ซื้อโต๊ะและช่วยปลูกผัก ปลูกดอกไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หลังจากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมที่ผ่านมา นอกจากนี้นักเรียนยังได้จัดแคมเปญระดมทุนออนไลน์เพื่อสมทบทุนฟื้นฟูชุมชน การระดมทุนออนไลน์นี้รวบรวมเงินบริจาคมากกว่า 200 เหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ CIEE ได้เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคนี้ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยชุมชนมีแผนจะใช้เงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ที่ศูนย์ชุมชนและสนับสนุนธุรกิจโฮมสเตย์ที่กำลังเติบโตในชุมชน 

ท้ายนี้ ตัวแทนชุมชนได้แสดงความขอบคุณแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์และนักศึกษา CIEE ที่ให้การสนับสนุนตลอดมา

ภาพ/ข่าวโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์