ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต : การสร้างรายวิชาและชุดวิชาแบบหน่วยกิตสะสม (Credit Bank)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายการศึกษา (งานวิชาการ) ได้จัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต: การสร้างรายวิชาและชุดวิชาแบบหน่วยกิตสะสม (Credit Bank) ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ในรูปแบบการอบรมบรรยายแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ประมาณ 35 คน  โดยทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ดร. จินตนา ปรัสพันธุ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากร ซึ่งได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบ Module” และผู้เข้าร่วมการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างรายวิชาหรือชุดวิชาแบบหน่วยกิตสะสม (Credit Bank) เพื่อนำไปพัฒนาและบริหารจัดการการเรียนการสอนต่อไป

ภาพบรรยากาศในงาน

 

ภาพ ข่าวโดย  :  นางอรวรรณ   ดีสุรกุล


Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 11904 bytes) in C:\xampp\htdocs\thai\plugins\system\sjcore\core\ytools\ytools_image.php on line 699