กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

คณาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมทำกิจกรรม OD “การพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” และศึกษาดูงานเชิงเกษตร ณ จ.ระยอง

ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560 คณาจารย์ละบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ และคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม “การพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” ณ โรงแรมคันทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง  โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุทิน ชนะบุญ เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีการจัดกิจกรรม OD เพื่อสร้างพลังการทำงานเป็นทีมและกิจกรรมสันทนาการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และการศึกษาดูงาน อันได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพระสมุทรเจดีย์ (เจดีย์กลางน้ำ), สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, และศึกษาดูงานเชิงเกษตร ณ สวนสุภัทราแลนด์ จังหวัดระยอง

ภาพการทำกิจกรรม OD ณ โรงแรมคันทารี เบย์ ระยอง

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จ.ระยอง

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ, เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

 

หลักสูตร วทม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ“Indoor air and Biomass: Sources and IARC Evaluations”

    วันที่ 28 เมษายน 2560 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นำโดย รศ.ดร.สุนิสาชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตร วทม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Indoor air and Biomass: Sources and IARC Evaluations” ณ ห้อง PH1307 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยเชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านพิษวิทยาจากต่างประเทศ คือ Professor Dr. Herman N. Autrup, Fellow ATS and Professor Emeritus from Aarhus University, ประเทศ Denmark  โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ ให้การต้อนรับ
     ในการการจัดการบรรยายครั้งนี้โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาจากหลักสูตร วทม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และผู้สนใจเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านพิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และแลกเปลี่ยนเพื่อการดำเนินงานด้านวิจัยพิษวิทยา อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมต่อไป

                                     คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับ

ภาพกิจกรรม

ข่าวโดย : รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง, ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย: ศรศักดิ์  อุระ

 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมประชุมแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

วันที่ 19 เมษายน 2560 โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมปรึกษาหารือและรับทราบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 และแนวทางการจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ ปี 2561 ณ ห้องตักศิลา อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล โดยคณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ เป็นประธานในการเปิดประชุม ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR ระดับหลักสูตร)

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ

 

 

ม่วนซื่น สำราญ สงกรานต์ สา’สุข

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 นำโดยนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกันจัดประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว ประจำปี 2560 ในงาน“ม่วนซื่น สำราญ สงกรานต์ สา’สุข” ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคณบดี ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ เป็นประธานเปิดในพิธี และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้าร่วมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความรักและความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทย

   
   
   
   
   

ภาพโดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร, รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ

 

 

คณบดีนำบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมสงกรานต์ มข. ใน "งานบุญเดือน 5 แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส ฟื้นสงกรานต์ตามขนบไทย"

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้นำบุคลากร และนักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมงานสงกรานต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน "งานบุญเดือน 5 แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส ฟื้นสงกรานต์ตามขนบไทย" ณ อาคารพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพโดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร, ข่าวโดย : อรวรรณ ดีสุรกุล, รายงานโดย : ศรศักดิ์ อุระ

 

 

 

หลักสูตรสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ จัดโครงการประชุมวิชาการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3

วันที่ 31 มี.ค. 2560 หลักสูตรสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 เรื่อง “การตรวจรักษาโรคและสร้างเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย” ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวี เลาหพันธ์ เป็นวิทยากรร่วมกับ อาจารย์ทัพพ์เทพ ทิพยเจริญธัม และคณะฯ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และ รศ.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จำนวน 130 ท่าน

ภาพประกอบข่าว : เอกฤทธิ์ ปทุมพร, รายงานโดย : ศรศักดิ์ อุระ