กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา งามจรัส จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ครั้งที่ 1

      ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา งามจรัส หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมตักศิลาฯ โดยมีผู้เข้ารวมอบรมซึ่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาลด้านโรค NCD และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดูแลฐานข้อมูลด้าน NCD จาก สสจ. สคร. โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลจังหวัด จากเขตสุขภาพที่ 7 และ 8

      การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และแปลผลฐานข้อมูลของโรคไม่ติดต่อ ตลอดจนหน่วยงานด้านวิชาการสาธารณสุขได้ทำงานร่วมกันด้านการพัฒนาวิชาการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      โครงการดังกล่าวฯ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ อาจารย์จากหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เป็นหัวหน้าโครงการ “การสร้างความรู้ด้านระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อสำหรับประเทศไทย” และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา งามจรัส หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี แซ่ลิ่ม อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ. (วิทยาเขตปัตตานี) อาจารย์ ดร.นิรันดร์ อิทนรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แพทย์หญิงพันธนีย์ ธิติชัย สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ อาจารย์วิทชย เพชรเลียบ สาขาวิชาอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. นำโดย รศ.ดร.ประจักร บัวผัน ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และบุคลากรประจำสาขาวิชา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธวัชบุรี, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ และ โรงพยาบาลโพนทอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรด้านสาธารณสุข เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีการศึกษา 2561

โพสต์ข่าวจาก Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย : Supanan Promkhonyang

รวบรวมและรายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ”

ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณุสขศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ” ณ ห้องประชุมตักศิลาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีเข้าใจหลักการการคาดการณ์ความต้องการกำลังคน การวางแผนและการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ สามารถวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังกำลังคนด้านสุขภาพในระดับองค์กร และสามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกำลังคนได้

โครงการดังกล่าวฯโดยมี อาจารย์ ดร. นงลักษณ์ พะไกยะ เป็นเจ้าของโครงการฯผู้ดำเนินรายการ และเป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร ดร. นพ. ฑิณกร โนรี ผู้จัดการสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ, นพ. ชาญชัย บุญอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, นพ. ไพโรจน์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนพิสัย, นางสาวอัญชลี โสภณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น และ นพ. อดุลย์ บำรุง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ขอนแก่น ในการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมได้แก่ นักบริหารการสาธารณสุข นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานด้านการวางแผน/การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ/ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและหน่วยงานอื่น ๆ ในเครือข่ายบริการสุขภาพ 12 เขตบริการฯ

รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ และ นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร ถ่ายภาพ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมขบวนแห่พุทธบูชา บุญเดือน 5 ม. ขอนแก่น และจัดงานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรคณาจารย์ผู้อาวุโส เนื่องในวันปีใหม่ไทย

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นำโดย อาจารย์ ดร.ฤทธิ์รงค์ จังโกฏิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับมอบหมายจากคณบดี นำนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมขบวนแห่ งานบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริเวณบึงสีฐาน โดยแต่ละคณะวิชาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างครึกครื้น และในปีนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกันแต่งชุดไทยย้อนยุคเข้าร่วมขบวนแห่อย่างพร้อมเพรียงกัน ในช่วงเวลา 15.30 น. ของวันเดียวกัน สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรคณาจารย์เนื่องในวันปีใหม่ไทย มีนักศึกษาทุกระดับและทุกชั้นปีเข้าร่วมรดน้ำขอพรคณาจารย์ กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความอบอุ่นและชื่นมื่นตลอดทั้งวัน 

   
   
   
   

ถ่ายภาพ : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, รายงานข่าวโดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดประชุมสัมมนาถ่ายทอดถ่ายทอดความรู้ EdPEx 200

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอดถ่ายทอดความรู้เรื่อง EdPEx 200 และเติมประสบการณ์เสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติเชิงนิเวศกับห้องเรียนกลางแจ้ง ณ สวนพฤกษศาสตร์สากล (ทุ่งค่าย) ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2561 ณ จังหวัดตรัง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดความรู้การประเมินคุณภาพสถาบันการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการประเมินครั้งต่อไป กิจกรรมดังกล่าวมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้เข้าศึกษาดูงาน สวนพฤกษศาสตร์สากล(ทุ่งค่าย) และ 'วังเทพทาโร' แหล่งรวมงานศิลปะจากรากไม้ จ.ตรัง ซึ่งเป็นกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย

รายงานข่าวโดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์

 

มข. ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระองค์โสมฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประทานถวาย ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติเป็นเอกฉันท์ ขอประทานถวาย ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ เข้าเฝ้าขอประทานถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอประทานถวาย ฉลองพระองค์ครุย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ขอประทานถวาย สูจิบัตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ขอประทานถวาย ผ้าไหมพื้นเมือง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
 
            พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงมีพระทัยมุ่งมั่นอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นคุณานุคุณประโยชน์ต่องานบริการสาธารณสุข ทรงตระหนักถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแผ่ไพศาลในวงวิชาการสาธารณสุข และเพื่อเป็นสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สืบไป
 

ขอบคุณภาพ: สํานักข่าวไทย TNAMCOT และ ข่าว ท.ท.บ 5
รายงานข่าวจาก : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดย : Boripat Tasee