ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณาจารย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการ IFDS 2016

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะอาจารย์จาก 4 ท่าน จาก 4 มหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ The University of Tulsa Oklahoma, Hawaii Pacific University, Winston-Salem State University และ New Mexico Highlands University ภายใต้โครงการ International Faculties Development Seminar โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พรหมเทศ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับคณาจารย์จากต่างประเทศ ที่ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 และในปีนี้โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-16 มิถุนายน 2559 โดยมีกิจกรรมบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบสุขภาพด้านสาธารณสุขศาสตร์ และการเข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพ ในประเทศไทย รวมถึงแพทย์ทางเลือก ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความสนใจเป็นพิเศษ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติครบรอบ 8 ปี

วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 10.09 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ (IC KKU) ครบรอบ 8 ปี และมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติและคณะผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ

หลังจากได้รับฟังพระธรรมเทศนา คณะผู้บริหารได้ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูปและพิธีสงฆ์เสร็จสิ้นแล้วนั้น แขกผู้มีเกียรติก็ได้รับประทานอาหารร่วมกัน ณ บริเวณ ชั้น 9 อาคารศูนย์สารสนเทศ เป็นบรรยากาศที่อิ่มบุญและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม

ภาพ/ข่าว โดย :: ขวัญหทัย สินเธาว์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ เข้ารับมอบรางวัล สิงห์ทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับรางวัล สิงห์ทอง หรือรางวัลธรรมาภิบาล ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี 2559 ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งโล่สิงห์ทองประทานโดย สมเด็จ     พระญาสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ให้ไว้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2554 โดยมี ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ภายใต้โครงการยกย่องและสรรค์สร้างบุคคลและนักปกครองที่ดีและเป็นแบบอย่าง ขับเคลื่อนเพื่อความเข้มแข็งของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและยกย่องบุคคลที่ทำดี คิดดี ปฏิบัติดี และควรค่าแก่การเป็นตัวอย่างที่ดี ให้เกิดความภูมิใจและประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติหน้าที่ สร้างผลงานแก่องค์กร สังคมและประเทศชาติต่อไป

รางวัลดังกล่าวมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ไทย (สว.นท.) ที่มาจาก สมาชิกองค์กรเอกชน สมาคม ชมรท กรรมการบริหารสมัชชา และผู้ทรงคุณวุฒิทั่วประเทศ กว่า 228 องค์กร โดยมีผู้ได้รับรางวัลสิงห์ทองและสิงห์ฆเณศในปีนี้จำนวนทั้งสิ้น 390 คน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคือ เป็นบุคคลที่เป็นคนดี ได้รับการยอมรับจากสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่ มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น สังคมในวงกว้าง เป็นบุคคลที่รับผิดชอบงานในระดับนโยบาย มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร การจัดการที่ดี มีจรรยาบรรณและคุณธรรมในการบริหารองค์กร

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาตร์ ร่วมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณี บัณชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา นางสาวสุจิตรา พลเชียงสา นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาเอกคู่ฯ จำนวน 6 คน ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการให้เลือกให้ชีวิต ครั้งที่ 31 ซึ่งจัดโดยฝ่ายพัฒนาองค์กร บริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด

   

 

 

 

คณบดีและคณะร่วมพิธีเปิดและประชุมวิชาการนานาชาติ "Veterinary Practices wards One-Health"

เช้าวันที่ 24 มี.ค. 59 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ และคณะร่วมพิธีเปิดและประชุมวิชาการนานาชาติ "Veterinary Practices wards One-Health" ณ โรงแรมเซนทารา และช่วงบ่าย ได้เดินทางร่วมประเมินศักยภาพพื้นที่บริการวิชาการ บ้านภูคำเบ้า อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

  

ภาพ,ข่าว :: กรุณา โสฬสจินดา

 

ประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ และมีการมอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณท่านอดีตคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ และแสดงความยินดีกับคณบดีคนใหม่ รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร หลังจากนั้นได้มีการประชุมตามวาระ ซึ่งครั้งนี้มีท่าน       รอง ผอ. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และคุณกาญจนศรี สิงห์ภู่ พยาบาลเชี่ยวชาญและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมหารือแนวปฏิบัติเรื่องการให้ภูมิคุ้มกันนักศึกษาในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งได้ข้อสรุปที่จะมีการประสานการดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปในปีการศึกษานี้ และปีการศึกษา 2560