ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นำโดย ศ.ดร.สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ, รศ.เบญจา มุกตพันธ์ และ นางกุศล รักญาติ ร่วมจัดโครงการพัฒนาระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ณ ห้อง PH1307 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี Prof.Dr.Frank Peter Schelp ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นวิทยากร

โดยโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ และนักศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัยให้มีความหลากหลายและทันสมัย ในหัวข้อ“Big History”: A Different View on History, Emphasizing Evolution and Suitable to Shed Light on Present and Pressing Public Health Problems

ถ่ายภาพและรายงานข่าว โดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

 

ผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของนักศึกษาปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ คว้ารางวัล “Best Oral Presentation”

นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วทม.) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คว้ารางวัล “Best Oral Presentation” ในงานประชุมวิชาการที่จัดโดยสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ “Digital OH&S Transforming for Thailand 4.0” ได้แก่ นางสาวจันทิมา ดรจันทร์ใต้ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2) และ นางสาวจุฑามาศ ฉากครบุรี (รางวัลชมเชย) ซึ่งงานวิจัยทั้ง 2 เรื่องนี้ เป็นผลงานวิจัยภายใต้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทม.) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โพสต์ข่าวจากเพจ Facebook : ปริญญาโท อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น

 

 

อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร วทม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศึกษาดูงาน ณ จาก บริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 นำโดย รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทม.) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ผศ.วิภารัตน์ โพธิ์ขี อาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ นำนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าศึกษาดูงาน จากบริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในด้านกระบวนการผลิตและการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยทางบริษัทจะให้ความอนุเคราะห์ในการฝึกปฏิบัติงานและการบริการวิชาการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมของนักศึกษาต่อไป  ในโอกาสนี้ ในนามหลักสูตรฯ ขอขอบคุณ คุณสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์ และ คุณวิศาล ลออเสถียรกุล ที่อนุเคราะห์อำนวยความสะดวกและประสานงานในการศึกษาดูงานครั้งนี้

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : Wipharat Toum (ผศ.วิภารัตน์ โพธิ์ขี)

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพระหว่างประเทศ จัดพิธีเปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ประเทศเมียนมาร์ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่าน มาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพระหว่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดพิธีเปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ประเทศเมียนมาร์รุ่น ที่ 2 ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดงาน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับบุคลากรด้านสาธารณสุข จากประเทศเมียนมาร์จำนวน 19 คน ภายใต้ความร่วมมือคณะสาธารณสุขศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น International Rescue Committee, Mae Tao Clinic และ USAID

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแนะนำการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย และแนะนำการลงทะเบียนและระเบียบต่างๆ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบการศึกษาและระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และในช่วงเย็นวันเดียวกันได้มีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งเป็นพิธีต้อนรับตามธรรมเนียมอีสาน โดยมีคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น

ภาพบรรยากาศในงานดังกล่าว

ถ่ายภาพและรายงานข่าว โดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร และนางสาวผุสดี ไกยวงศ์

 

 

 

 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร วทม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศึกษาดูงาน ณ บริษัท 3M และบางกอกกล๊าส

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง  ประธานหลักสูตร วทม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ วิภารัตน์ โพธิ์ขี พร้อมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ให้เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ขอขอบคุณ คุณธวัธชัย ชินวิเศษวงศ์  ผู้จัดการแผนกฯ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Confined space product overview โดยวิทยากรจากต่างประเทศ นอกจากนั้นทางบริษัท 3M ยังได้สนุนด้านอุปกรณ์ในการวิจัยในงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรฯ  

และต่อมาในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ได้รับความอนุเคราะห์ จากบริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ให้เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยทางบริษัทจะให้ความอนุเคราะห์ในการฝึกปฏิบัติงานและการบริการวิชาการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมของนักศึกษาในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน ณ สาขาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นต่อไป

ภาพ/ข่าว จาก : พิรวรรณ ไชยวงศ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

 

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วท.ม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ หลักสูตร สม. สาขาวิทยาการระบาด เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานประชุมวิชาการ ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 นำโดย รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง และ ผศ.วิภารัตน์ โพธิ์ขี พร้อมนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สม.) สาขาวิทยาการระบาด ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานประชุมวิชาการ หัวข้อ Digital OH&S Transforming for Thailand 4.0 จัดโดยสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร นักศึกษาได้รับรางวัล The Best Oral Presentation รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวจันทิมา ดีจันทร์ใต้ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นายสัญญา พึงสร้างแป้น สาขาวิทยาการระบาด และ นางสาวจุฑามาศ ฉากครบุรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : Wipharat Toum (ผศ.วิภารัตน์ โพธิ์ขี)