ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 517405 จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อตรียมความพร้อมสู่การทำงานในยุค 4.0

วันอังคารที่ 14 พ.ย. 2560 โดยคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ผศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ประจำรายวิชา 517405 จิตวิทยาอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อตรียมความพร้อมสู่การทำงานในยุค 4.0 ให้กับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 สาขา เอกคู่ฯ, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ได้รับเชิญ อาจารย์วิไลพึ่งผล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรตลอดโครงการอบรม ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านบุคลิกภาพก่อนออกไปทำงานในวิชาชีพสายงานต่างๆ ในอนาคต และประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น โดยใช้ทักษะต่างๆ เช่น ทักษะด้านวิชาชีพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และทักษะที่สำคัญอีกด้านหนึ่ง คือ ทักษะด้านบุคลิกภาพ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

ข้อมูลโดย : พรพิมล คะโยธา, ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์  อุระ

 

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการมัชฉิมนิเทศนักศึกษา สำหรับชั้นปีที่ 2-3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โดยคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการมัชฉิมนิเทศนักศึกษา สำหรับชั้นปีที่ 2-3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้โดยได้รับเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ ท่านที่ 1 คุณวิทยา ธาตุบุรมย์ ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจและผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร บริษัทยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรุงเทพฯ ท่านที่ 2 คุณวุฒิพงษ์ กั้ววงษ์  ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมบริษัท NPC Safety & Environmental Services Co.Ltd. จ.ระยอง และ ท่านที่ 3 คุณประภาพร จันทะวงษ์ นักบริหารงานสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู เป็นผู้ดำเนินรายการ

ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2-3 ปีการศึกษา 2560 มีการเตรียมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงสำหรับอนาคต การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนของชีวิต ย่อมสอดคล้องกับการมุ่งให้บัณฑิตของคณะฯ มีความพร้อมในการทำงาน (Ready to Work) ซึ่งประกอบด้วย (1) การมีประสบการณ์พร้อมปฏิบัติงานในวิชาชีพ (2) มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และ (3) การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคมต่อไป

แจ้งข่าวโดย : พรพิมล คะโยธา, เอกฤทธิ์ ปทุมพร : ถ่ายภาพ และ รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์  อุระ

 

คณะกรรมการอำนวยการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 510705 นำนักศึกษาเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3

การฝึกปฏิบัติงานครั้งที่ 3 โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 510 705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานครั้งที่ 3 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยในวันนี้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของรายวิชา เพื่อนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานชุมชน โครงการและการถอดบทเรียน โดยกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : บัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

 

คณะกรรมการอำนวยการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 510705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ณ วัดไชยศรี ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น

วันที่ 15 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการอำนวยการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 510705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ ประธานคณะกรรมการฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 “การจัดทำแผนงาน โครงการด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน” ณ วัดไชยศรี ตำบลสาวะถี ณ วัดไชยศรี ตำบลสาวะถีจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายจำนงค์ พงษ์ชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสาวะถี เป็นประธานฝ่ายชุมชน นำผู้นำชุมชน ผอ.กองสาธารณสุขฯ ผอ.รพสต. ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชน มีผู้ร่วมโครงการทั้งสิ้น 150 คน โดยได้แบ่งกลุ่มดำเนินกิจกรรมการจัดทำแผนงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : บัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

คณะกรรมการอำนวยการจัดการเรียนการสอน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา รายวิชา 510705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ

วันที่ 10 กันยายน 2560 โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดการเรียนการสอน คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ ห้องตักศิลา อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุลฯ โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ เป็นประธานเปิดในโครงการฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 510705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ และคณาจารย์ประจำรายวิชาเข้าร่วม โดยในรายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF ซึ่งนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง และสั่งสมประสบการณ์ในการแก้ปัญหานำไปสู่การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการต่อไป

ภาพโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม แก่ น.ศ. ชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล และคณะ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และเชิญวิทยากรจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มาให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับอนุกรมมาตรฐาน ISO 14001 และข้อกำหนด ISO 14001 : 2015 แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เพื่อออกไปทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี กล่าวให้แง่คิดในการออกไปรับใช้สังคม พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตร

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : Karuna Soroschinda