ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพ

คณะสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) จัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเอกคู่ฯ โดยมีวิทยากร คุณสมฤทัย ปั้นพานิช และคุณคมสันต์ คำศิลา ในวันที่ 25-26 กุมภาพนธ์ 2560 ณ ห้องปฏิบัติไมโครคอมพิวเตอร์ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวโดย : น.ส.สุจิตา พลเชียงสา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตนำนักศึกษาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต นำโดย อาจารย์ ดร.พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์  นางกุศล รักญาติ หัวหน้างานบริการการศึกษา และ นางสาวธิรดา บุญทองแพง นำนักศึกษาศึกษาดูงาน ณ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และ เทศบาลตำบลพังโคน จังหวัดสกลนคร เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานดังกล่าว และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และนักศึกษากับนักศึกษาด้วยกันเอง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น จำนวน 57 คน

ภาพกิจกรรม

ข่าวโดย : น.ส.สุจิตา พลเชียงสา,น.ส.ธิรดา อาษาราช

 

 

 

ค่ายภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4 (English Camp #4 “Let’s roll !! fun & run :Super hero”)

ทางชุมนุมอินเตอร์เนชั่นแนล สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดทำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4 (English Camp #4 “Let’s roll !! fun & run :Super hero”) ระหว่างวันที่
28 - 29 มกราคม 2560 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษาเพิ่มทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ สร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเองในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารและเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยผู้เข้าร่วมโครงการ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 2 และ 3  

สำหรับกิจกรรมได้มีการแบ่งฐานกิจกรรมเป็น 7 ฐาน หัวข้อเรื่องเกี่ยวกับทวีปทั้ง 7 ทวีป โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับทวีปต่างๆ และมีกิจกรรมในค่าย เช่น กิจกรรม Movie เป็นกิจกรรมที่ดูภาพยนตร์ซาวน์แทรคร่วมกัน และมีการแสดงบทบาทสมมุติหลังจากชมภาพยนตร์จบ  กิจกรรม I’m Artist! (ประกวดเพ้นท์สมุดหัวข้อ “Super hero”)  กิจกรรมแปลงเพลงคุ้นหู (My Opinion Songs)

ภาพกิจกรรม

ภาพ/ข่าวโดย : เบญจพร  แหวนเงิน, ณัฐิมา หนูประสิทธิ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Harvard Medical School

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Harvard Medical School

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม. ขอนแก่น ต้อนรับอาคันตุกะจาก Harvard Medical School, USA ได้แก่คณาจารย์ 2 ท่าน คือ Dr. Michael Morley และ Dr. Katherine Morley นักศึกษาแพทย์ 2 คน คือ Ms. Agatha Brzezinski และ Ms. Beth Lopez ซึ่งนักศึกษาทั้งสองได้รายงานการเข้าศึกษาดูงาน ณ อ. แม่สอด จ. ตาก ซึ่งจะยังคงมีกิจกรรมต่อเนื่องไปถึงวันที่ 20 มกราคม 2559 ภายใต้การดูแลของคณะสาธารณสุขศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้หารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตของทั้งสองสถาบันอีกด้วย

ภาพ/ข่าว โดย : น.ส.ผุสดี  ไกยวงศ์

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษา ระดับ ป.ตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษา ระดับ ป.ตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 2 นำโดยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร พร้อมนี้ คณบดี ได้กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ "การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 หรือ -7C-" ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกอาชีพเช่นกัน มีดังนี้  1.Critical thinking  2.Creative &Innovation  3.Cross cultural understaning  4.Collaboration, Teamwork & Leadership  5.Communication  6.Commuting / commutation  7.Career & Learning skills

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัด“อบรมความปลอดภัยในการใช้อาคารและการจัดทำแผนอพยพหนีไฟ"

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด “อบรมความปลอดภัยในการใช้อาคารและการจัดทำแผนอพยพหนีไฟ" วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมดังกล่าว