ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร วทม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศึกษาดูงาน ณ บริษัท 3M และบางกอกกล๊าส

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง  ประธานหลักสูตร วทม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ วิภารัตน์ โพธิ์ขี พร้อมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ให้เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ขอขอบคุณ คุณธวัธชัย ชินวิเศษวงศ์  ผู้จัดการแผนกฯ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Confined space product overview โดยวิทยากรจากต่างประเทศ นอกจากนั้นทางบริษัท 3M ยังได้สนุนด้านอุปกรณ์ในการวิจัยในงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรฯ  

และต่อมาในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ได้รับความอนุเคราะห์ จากบริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ให้เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยทางบริษัทจะให้ความอนุเคราะห์ในการฝึกปฏิบัติงานและการบริการวิชาการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมของนักศึกษาในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน ณ สาขาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นต่อไป

ภาพ/ข่าว จาก : พิรวรรณ ไชยวงศ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

 

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วท.ม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ หลักสูตร สม. สาขาวิทยาการระบาด เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานประชุมวิชาการ ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 นำโดย รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง และ ผศ.วิภารัตน์ โพธิ์ขี พร้อมนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สม.) สาขาวิทยาการระบาด ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานประชุมวิชาการ หัวข้อ Digital OH&S Transforming for Thailand 4.0 จัดโดยสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร นักศึกษาได้รับรางวัล The Best Oral Presentation รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวจันทิมา ดีจันทร์ใต้ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นายสัญญา พึงสร้างแป้น สาขาวิทยาการระบาด และ นางสาวจุฑามาศ ฉากครบุรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : Wipharat Toum (ผศ.วิภารัตน์ โพธิ์ขี)

 

 

 

 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดสัมมนา เรื่อง"การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อรองรับการทำงานในยุค 4.0"

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย ผศ.ดร. พรพรรณ สกุลคู และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้จัดสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อรองรับการทำงานในยุค 4.0" ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากรโดย อาจารย์วิไล พึ่งผล อดีตนักพูดยอมเยี่ยมค่ายภาษร ช่อง 9อสมท. ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาชั้นนำขององค์กรระดับห้าร้อยล้านขึ้นไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการยอมรับและน่าเชื่อถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงของตนเองและองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา

ในการการจัดการสัมมานาครั้งนี้โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาจากหลักสูตร วทบ.เอกคู่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม, วทบ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, วทบ.วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต และผู้สนใจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านบุคลิกภาพ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานต่อไป ซึ่งผลการสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความพึงพอใจอย่างดีเยี่ยมจากผู้เข้าร่วมอบรม

ภาพบรรยากาศในงานสัมมนา

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : kwanticha kumsadtra

 

 

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ศึกษาดูงาน โครงการตามพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ชลบุรี

วันที่ 3 - 4 พ.ค. 2560 นำโดยประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รศ.ดร.ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม
อ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง
บุคลากรคณะฯ และนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน รอบ 2 โครงการตามพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการการใช้บริการและแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี 

ภาพและรายงานข่าวโดย : สุจิตรา พลเชียงสา

 

 

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเอกคู่จำนวน 95 คน ร่วมทำกิจกรรม CSR และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดระยอง

ระหว่างวันที่ 27-30 เม.ย. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภารัตน์ โพธิ์ขี นำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเอกคู่ จำนวน 95 คน ร่วมทำกิจกรรม CSR และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดระยอง โดยในวันที่ 27 เม.ย. 2560 นักศึกษาและอาจารย์ร่วมทำกิจกรรม CSR โดยการเก็บขยะทำความสะอาดป่าชายเลน ณ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จังหวัดระยองและยังดำเนินกิจกรรมต่อยังพื้นที่บริเวณชายหาดหินขาว ที่ตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง อีกด้วย สำหรับหัวใจหลักของกิจกรรม CSR ในครั้งนี้คือ การทำกิจกรรมร่วมกัน,การทำงานเป็นทีม,สร้างความสามัคคี และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะและการทำความสะอาดพื้นที่ดังกล่าว ร่วมด้วยกิจกรรมสันทนาการที่ก่อให้เกิดความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม

ต่อมาวันที่ 28 เม.ย. 2560 นักศึกษาได้เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการทำงานในที่สูง โดย บริษัท บลูสโคป จังหวัดระยอง ได้ให้เกียรติจัดวิทยากร และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงในการอบรม โดยฝึกอบรมจากสถานที่จริงและฝึกใช้อุปกรณ์จริงเช่น Safety harness , safety belt และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูง

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมในวันดังกล่าว

และในระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภารัตน์ โพธิ์ขี นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรบและฝึกปฏิบัติดับเพลิงเบื้องต้น และระงับเหตุสารเคมี อันตรายรั่วไหล ณ ศูนย์บริการฝึกอบรมความปลอดภัยดับเพลิงและกู้ภัย ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบคุณ บริษัท ไออาร์พีซี และ วิทยากรทุกๆท่าน ที่มาให้ความรู้และฝึกสอนปฏิบัติ ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าที่สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตการฝึกงาน และการทำงานในอนาคตต่อไป 

และ ในช่วงเย็นวันที่ 29 เม.ย. 2560 ได้มีการจัดกิจกรรม "พี่พบน้อง" โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภารัตน์ โพธิ์ขี ขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านที่เสียสละกำลังกายและกำลังทรัพย์เพื่อให้เกิดกิจกรรมดีๆ สำหรับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาเอกคู่ และร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองการใช้่ชีวิตนักศึกษา ในการนี้พี่ชัช ชัชวาล ปรัชญากาญจน์ ได้กล่าวถึงที่ในการรวมตัวของศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งเริ่มต้นจากพี่ชัช ชัชวาล ปรัชญากาญจน์ และพี่ชุม PH16 และมีน้องๆ ทีมงานที่เข้มแข็งอย่างอาร์ท Chan Chaiyaruk ตุ๋ม Kamp Hanat พี่วะ พี่อี๊ด โชค Chokchai Kanjana มน Mon Tha น้องแนน Na'nan Chanpapa อริสา ทวีวงศ์เจริญ กอล์ฟ GobGab Sulak ใหม่ Petwilai Chainamwan มิว Miw Kanokwan ใหม่ Mai Pc Teera Puipui Suttipor-n บอย บัน วะสอย ชาร์ป ชาติชาตรี มีบุญ อิ๋ว หว่าน โบว์ หนึ่ง และทีมงานศิษย์เก่าทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม # ขอบพระคุณพี่อู๊ด ฉัตรนุชัย สมบัติศรี (Chatnuchai Sombatsri) ในการประสานงานเรื่องสถานที่จัดงานและแนวคิดดีๆ สำหรับน้องๆ # ทำให้เห็นความเข้มแข็งของทีมงานศิษย์เก่าระยอง ที่รวมตัวกันอย่างดีมาก # ขอบคุณท่านอาจารย์ทรงราช เร่งประเสริฐ Songrach Tong Rengprasert สำหรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน # การแสดงของน้องๆ ประทับใจรุ่นพี่มาก # ขอให้รุ่นน้องทุกท่านร่วมกันสืบทอดกิจกรรมดีๆ ตลอดไป

ภาพกิจกรรม

ภาพ/ข่าว จาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โพสต์ข่าวโดย : Mook Mik และ  Wipharat Toum

 

 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) ร่วมอบรมความรู้เบื้องต้นในงานจราจรและการรักษาความปลอดภัย

วันที่ 27 เมษายน 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) ร่วมอบรมความรู้เบื้องต้นในงานจราจรและการรักษาความปลอดภัย ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เตรียมความพร้อมช่วยงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ปี 60 ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายเกษม ภูธรรมะหัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร เป็นวิทยากร และ นายสมปอง บุญตา  ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจราจร และคณะผู้ปฏิบัติงานด้านการจราจรเป็นวิทยากรภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาในการอบรมครั้งนี้ 

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : พรพิมล คะโยธา, ศรศักดิ์  อุระ