ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย เวียดนาม ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย เวียดนาม ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-30 สิงหาคม 2560 โดยมีนักศึกษาและบุคลากรจาก Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการ

คณะอาจารย์และนักศึกษาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา และมีโอกาสได้เข้าพบคารวะ รองศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาหารและการแสดงในงาน International Student Day 2017 

กิจกรรมตลอดสัปดาห์เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Hue University of Medicine and Pharmacy เช่น การเรียนรู้ระบบสุขภาพของประเทศไทย การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ และแพทย์แผนไทย กิจกรรมศึกษาดูงานสำนักหอสมุด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อีกทั้งยังได้สัมผัสกับวิถีชุมชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยตลอดระยะเวลาที่อยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Hue University of Medicine and Pharmacy มีความร่วมมือทางวิชาการกันมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี มีกิจกรรมร่วมกันทั้งทางด้านวิชาการ วิจัย และกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร มาโดยตลอด กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ได้จัดขึ้น เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2553 โดยมีนักศึกษาจาก Hue University of Medicine and Pharmacy มาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหลังจากนั้น นักศึกษาของคณะสาธรณสุขศาสตร์ ก็ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม คณะนักศึกษาเวียดนามที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 6 ซึ่งถือเป็นความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีที่มีมายาวนาน ของทั้งสองสถาบัน

ภาพกิจกรรม

รายงานข่าวโดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์

 

 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ 2560 “บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รุ่นที่ 38”

วันที่ 20 สิงหาคม 2560 โดย คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรม “บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รายงานสายรหัส บำรุงต้นไม้สายรหัส และแนะนำชุมนุมคณะสาธารณสุขศาสตร์” ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจาก รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนานักศึกษา รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเป็นการต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความรักความผูกพันต่อสถาบัน และสร้างความอบอุ่นให้เกิดแก่จิตใจของนักศึกษาใหม่เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  

โดยในวันดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร,กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ และกิจกรรมสันทนาสร้างสัมพันธภาพทีดีระหว่างพี่กับน้องสายรหัส, การบำรุงต้นไม้สายรหัส และการแนะนำชุมนุมต่างๆของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นยังเป็นการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย โดยถ่ายทอดจากจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องอีกด้วย

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข จัดอบรม "Communication Skills for the master student"

ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข รุ่นที่ 16 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษด้านการติดต่อสื่อสาร หัวข้อ "Communication Skills for the master student" ณ ห้อง PH1302 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ ,โดย : Matcha Peagpituk

รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาเอกคู่ฯ ร่วมกิจกรรมแสดงนิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31


ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการร่วมแสดงนิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานครฯ โดยโครงการดังกล่าวมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลรับผิดชอบ คือ ผศ.ดร.พรพรรรณ สกุลคู และ อาจารย์นัฐชานนท์ เขาราธ และมีนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาเอกคู่ฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 14 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่ผู้เข้าชมงาน ภายใต้หัวข้อการจัดนิทรรศการ "Safety Thailand, Safety Together" นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ และสร้างเครือข่ายวิชาชีพระหว่างนักศึกษา ศิษย์เก่า นักวิชาการ และสถานประกอบการ

รายงานข่าวโดย : อ.นัฐชานนท์ เขาราธ

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นำโดย ศ.ดร.สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ, รศ.เบญจา มุกตพันธ์ และ นางกุศล รักญาติ ร่วมจัดโครงการพัฒนาระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ณ ห้อง PH1307 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี Prof.Dr.Frank Peter Schelp ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นวิทยากร

โดยโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ และนักศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัยให้มีความหลากหลายและทันสมัย ในหัวข้อ“Big History”: A Different View on History, Emphasizing Evolution and Suitable to Shed Light on Present and Pressing Public Health Problems

ถ่ายภาพและรายงานข่าว โดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

 

ผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของนักศึกษาปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ คว้ารางวัล “Best Oral Presentation”

นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วทม.) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คว้ารางวัล “Best Oral Presentation” ในงานประชุมวิชาการที่จัดโดยสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ “Digital OH&S Transforming for Thailand 4.0” ได้แก่ นางสาวจันทิมา ดรจันทร์ใต้ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2) และ นางสาวจุฑามาศ ฉากครบุรี (รางวัลชมเชย) ซึ่งงานวิจัยทั้ง 2 เรื่องนี้ เป็นผลงานวิจัยภายใต้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทม.) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โพสต์ข่าวจากเพจ Facebook : ปริญญาโท อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น