ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 4-5 กรกฏาคม 2559 ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสัมมนาคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ. โรงแรมรอยัลนาคารา อ.เมืองจ.หนองคาย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และพัฒนานักศึกษา เป็นประธานจัดโครงการ 
ในงานสัมมนาครั้งนี้โดยมีคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาฯ และกรรมการสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 30 คน ร่วมกันจัดทำเสนอโครงการโดยวิธีแบ่งกลุ่ม แสดงความคิด และระดมสมองในการพัฒนางานตามแผนประจำปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะฯ ต่อไป

ภาพกิจกรรม

   
   
   

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาเอกคู่ฯ ร่วมกิจกรรมแสดงนิทรรศการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาเอกคู่ฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมการเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30

คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการร่วมแสดงนิทรรศการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา จ.กรุงเทพมหานคร โดยโครงการดังกล่าวมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลรับผิดชอบ คือ ผศ.ดร.พรพรรรณ  สกุลคู  และอาจารย์นัฐชานนท์  เขาราธ และมีนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาเอกคู่ฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่ผู้เข้าชมงาน ภายใต้หัวข้อการจัดนิทรรศการ "แรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี นำประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"  นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ และสร้างเครือข่ายวิชาชีพระหว่างนักศึกษา  นักวิชาการ และศิษย์เก่า

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ข่าวโดย :: อ.นัฐชานนท์ เขาราธ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ เป็นวิทยากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน  2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Application of Multilevel Analysis for Eco-Epidemiology Using Stata 13"โดยได้เชิญวิทยากร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ คือ Professor Bhrisma Murti จาก Faculty of Medicine, Negeri Sebelas Maret University ประเทศอินโดนิเซีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พรหมเทศ รองศาสตราจารย์กาญจนา นาถะพินธุ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และอาจารย์พรพิมล ชูพานิช ร่วมต้อนรับและร่วมพิธีเปิดการอบรม และถ่ายภาพร่วมกัน การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 30 คน หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเลี้ยงรับรองวิทยาการ ก่อนเดินทางกลับประเทศอินโดนิเซียในวันรุ่งขึ้น

   
   

โครงการศึกษาดูงาน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 (กลุ่มที่ 2)

ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการศึกษาดูงานนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี และศึกษาดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานด้านการจัดการและพัฒนาสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานดังกล่าว และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และนักศึกษากับนักศึกษาด้วยกันเอง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ กลุ่มที่ 2 ทั้งสิ้น 57 คน

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

 

 ศึกษาดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี

ภาพ,ข่าว โดย :: ธิรดา  อาษาราช

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ณ  ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ในวันที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลิกภาพ ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น จำนวน 79 คน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมสำนักงาน ปีการศึกษา 2559

ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมสำนักงาน นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ณ  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 7 ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามรถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำคัญ ของการปฏิบัติงานในการเรียนและการทำงาน (เตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา) โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น จำนวน 65 คน